TV GUIDE

กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--สานฟ้า

หนึ่งในอาชีพพระราชทานอย่างการเลี้ยงโคนม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานให้กับเกษตกรโคนมทั่วประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรให้มีรายได้และมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

46 ปีของสหกรณ์ ซึ่งเป็น 46 ปีแห่งการพัฒนา 46 ปีแห่งการสร้างสรรค์ และ 46 ปีแห่งการเป็นผู้ให้นายวิเชียร ผลวัฒนสุข ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดา อดีตผู้จัดการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อาสาสานต่อเรื่องราวดีๆ ที่พระองค์ทรงมีต่อสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่ในปัจจุบันสหกรณ์โคนมหนองโพฯ มีรูปแบบโรงงานที่ได้รับมาตราฐานสากลและมีเครื่องจักรที่ทันสมัยถูกหลักอนามัยจนประสบความสำเร็จเป็นอันมาก ตลอดจน 46 ปีที่ผ่านมา จากสหกรณ์แรกเริ่มที่มีสมาชิกเพียงแค่ 185 คน สู่สหกรณ์ขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 5 พันคน ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ท่านทำให้เกิดอาชีพพระราชทาน "เกษตรโคนม" ซึ่งสร้างความปลื้มปีติต่อชาวสหกรณ์หนองโพฯ เป็นอย่างมาก รวมไปถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ทางสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ได้น้อมนำพระราชดำรัสที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ นั่นก็คือแนวทางการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีจนถึงปัจจุบัน

ติดตามเรื่องราวคำสอนของพ่อได้ในโปรเจค หนองโพ ๙ ตามพระราชปณิธาน สานต่ออาชีพที่พ่อให้ ช่วงหนึ่งของรายการสมุดโคจร On The Way วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ทางช่อง 3SD (28)