กรมการจัดหางาน ขอให้ผู้สอบผ่านภาษาเกาหลี รีบมารายงานตัว          ภายใน 5 พ.ย 2553 ก่อนเสียสิทธิไปทำงานเกาหลี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 00:00:45 น.

คณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานประเทศเกาหลี (HRD) สำรวจรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีที่ประสงค์จะไปทำงานเกาหลีแต่ยังไม่ได้ยื่นใบสมัครเพื่อแสดงความประสงค์จะไปทำงาน โดยจะหมดเขตยื่นใบสมัครฯวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 นี้

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ  อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่คณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการทดความสามารถภาษาเกาหลีเพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ครั้งที่ 7 ไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 และกรมการจัดหางานได้ประกาศแจ้งให้ผู้สอบผ่านและประสงค์จะไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติดังกล่าว  ให้ยื่นใบสมัครเพื่อแสดงความประสงค์จะไปทำงานฯ ภายในวันและเวลาที่กำหนดปรากฏว่าขณะนี้ใกล้พ้นกำหนดยื่นใบสมัครเพื่อแสดงความประสงค์ฯ แล้ว และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีให้รับผิดชอบการสอบ มีความประสงค์จะสำรวจข้อมูลผู้สอบผ่านที่ยังไม่ได้ยื่นใบสมัครแสดงความประสงค์ว่ายังคงมีความต้องการจะไปทำงานอยู่อีกหรือไม่

ดังนั้น เพื่อมิให้ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีดังกล่าว เสียสิทธิในการได้รับการคัดเลือกไปทำงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) กรมการจัดหางานจึงขอให้ผู้สอบผ่านที่ต้องการไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี แต่ยังไม่ได้ยื่นใบสมัครแสดงความประสงค์จะไปทำงานในประเทศดังกล่าว ให้รีบยื่นใบสมัครฯ ภายในระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2553

ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน  อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

โทร 0 2245 9716 , 0 2245 9429  หรือ ศูนย์มิตรไมตรี กรมการจัดหางาน โทร. 1694

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »