ราชภัฏจันทรเกษมเปิดรับตรงรอบแรก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553 00:00:04 น.

ผศ.อรุณี ศรีสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 แล้ว โดยรอบแรกเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.chandra.ac.th สำหรับการรับสมัครนักเรียนประเภทเรียนดี เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธ.ค.53 สมัครด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี 12 ชั้น ความสามารถพิเศษสมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 16 ม.ค.-9 ก.พ.54

"มหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, สาขาวิชาจิตวิทยา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาพลศึกษา, และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะวิทยาศาสตร์ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาสถิติประยุกต์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สาขาวิชาชีววิทยา, สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา, สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี, สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ

คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาการส่งเสริมและธุรกิจการเกษตร, สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ และสาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง คณะวิทยาการจัดการ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ, สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ, สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์), สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์), สาขาวิชาดนตรีไทย, สาขาวิชาดนตรีสากล, สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน, สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา, สาขาวิชาสารสานเทศศาสตร์, สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว, และสาขาวิชานิติศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก"

ผศ.อรุณี กล่าวต่อว่า ในภาคเรียนหน้า คณะวิทยาศาสตร์ ยังเปิดหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระดับปริญญาตรี 4 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาบัณฑิตให้มีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน และ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักศึกษา ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chandra.ac.th สอบถามได้ที่ 0-2942-6900-99 ต่อ 7012-7016

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »