แนะนำเลี้ยงปลาควบคู่กับปลูกพืช ผักโฮโดรโพนิคส์บนบ่อเลี้ยงปลา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 00:00:21 น.

ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายรายเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ เพื่อใช้เป็นอาหารและขายเป็นรายได้ เพราะทำได้ง่ายและสะดวกกว่าการเลี้ยงในบ่อดินที่ต้องใช้พื้นที่กว้าง การปฏิบัติดูแลรักษายากกว่า มักจะเกิดโรคระบาดแก่ปลาที่เลี้ยง แต่เมื่อเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์แล้ว พื้นที่เหลือบนปากบ่อซีเมนต์น่าจะทดลองปลูกพืชแบบโฮโดรโพนิคส์ ควบคู่กันไปด้วย จะทำให้ได้ทั้งปลาและพืชผักบริโภคไปพร้อมๆ กัน เพราะการเลี้ยงปลา แบบระบบปิดหรือระบบหมุนเวียน เป็นระบบที่เหมาะสมกับการผสมผสานระหว่างการเลี้ยงปลาและการปลูกพืชโฮโดรโพนิคส์มากที่สุด สามารถรักษาความเข้มข้นของธาตุอาหารพืช ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช

การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา ใช้บ่อซีเมนต์ขนาด 1.5-2 เมตร ทำการล้างทำความสะอาดและตากทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วัน จากนั้นเติมน้ำและใส่อุปกรณ์เพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ทิ้งไว้ 1-2 วัน การให้อาหารควรให้ อาหารปลาดุกเม็ดสำเร็จรูปที่มีโปรตีน 30% อัตราส่วน 3-5% ต่อน้ำหนักตัวต่อวัน ให้วันละ 2 ครั้ง โดยหว่านให้ทั่วบ่อและปรับปริมาณอาหารทุกๆ 15 วัน ในระบบการเลี้ยงปลานี้ ควรคัดขนาด และอายุปลาที่ใกล้เคียงกัน เพื่อลดปัญหาการกัดกันเอง และเกิดอาการเครียด ตลอดจนการจับขายแล้วเริ่มเลี้ยงใหม่พร้อมกัน

การเตรียมชุดโฮโดรโพนิคส์ การเตรียมอุปกรณ์ระบบการปลูกพืชแบบ โฮโดรโพนิคส์ ใช้ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ข้องอ ข้อต่อสามทาง ถังพักน้ำเสีย อุปกรณ์สำหรับระบบกรองตะกอน ระบบกรองชีวภาพ จากนั้นจึงประกอบอุปกรณ์ของระบบการปลูกพืชเข้ากัน ใช้ปั้มสำหรับดูดน้ำที่ใช้เลี้ยงปลา จากถังพักน้ำเข้าบ่อปลา ผ่านระบบกรองตะกอนที่ใช้ใยสังเคราะห์เป็นวัสดุกรอง น้ำก็จะถูกดูดผ่านชั้นพักน้ำเข้าสู่ระบบการปลูกพืชโฮโดรโพนิคส์ และไหลไปสู่บ่อซีเมนต์ที่เลี้ยงปลา ที่สำคัญระบบการหมุนเวียนของน้ำต้องมีประสิทธิภาพ ถังตกตะกอน แรงดันจากระบบกรองไปถึงรากพืชต้องมีความสม่ำเสมอ ควรเปลี่ยนใยสังเคราะห์บ่อยๆ เพื่อป้องกันน้ำล้น และตะกอนไหลปะปน ทำให้เกิดตะกอนที่รากพืชผัก

การเตรียมต้นกล้าผัก ใช้แผ่นฟองน้ำขนาดหนา 1 นิ้ว ตัดให้มีขนาดเท่ากับถาดพลาสติก ใช้มีดกรีดฟองน้ำโดยไม่ให้ขาดจากกัน ขนาด 1x1 นิ้ว นำฟองน้ำไปแช่น้ำ จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ผักหยอดลงในช่องที่กรีด ทำการปิดฝาหรือเก็บไว้ในที่มืด เมล็ดผักก็จะเริ่มงอกเป็นต้นกล้า จนกระทั่งมีใบจริง 2-3 ใบ จึงนำไปปลูกในระบบโฮโดรโพนิคส์ได้ โดยให้รากของต้นกล้าผักแช่น้ำที่ไหลผ่านชั้นกรองตะกอนและกรองชีวภาพอยู่ตลอดเวลา ผักที่ปลูกจะต้องคำนึงถึงฤดูกาล อุณหภูมิ แสงแดด สภาพแวดล้อม อีกทั้งโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชผักในระบบโฮโดรโพนิคส์ ควรมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอ เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาทุกขั้นตอน

สนใจวิธีการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ร่วมกับการปลูกพืชผักในระบบ โฮโดรโพนิคส์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะประมงและ ทรัพยากรสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 053-498-178, 053-873-470 หรือ www.fishtech.mju.ac.th

ผักที่ปลูกจะต้องคำนึง ถึงฤดูกาล อุณหภูมิ แสงแดด สภาพแวดล้อม อีกทั้งโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชผักในระบบโฮโดรโพนิคส์ ควรมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอ เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาทุกขั้นตอน

นิวัตร ธาตุอินจันทร์/เชียงใหม่
ADVERTISEMENT
ข่าวทั่วไปล่าสุด »