อบจ.ศรีสะเกษทุ่มงบสร้างศูนย์จัดการขยะ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 2 มีนาคม 2554 00:00:15 น.

ศรีสะเกษ/ เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านหนองสาด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้เป็นประธานเปิดศูนย์จัดการมูลฝอยรวม กลุ่มพื้นที่ 1 และ 4 จ.ศรีสะเกษ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 167,665,300 บาท ก่อสร้างเมื่อเดือน เม.ย.2554 แล้วเสร็จปลายปี 2553 ศูนย์จัดการมูลฝอยรวม กลุ่มพื้นที่ 1 และ 4 จ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย อาคารคัดแยกมูลฝอยจำนวน 1 หลัง อาคารหมักปุ๋ย จำนวน 1 หลัง อาคารบรรจุปุ๋ยหมัก จำนวน 1 หลัง อาคารเก็บของเสียอันตราย จำนวน 1 หลัง อาคารห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 หลัง ลานล้างรถขนมูลฝอย จำนวน 1 แห่ง บ่อฝังกลบมูลฝอย จำนวน 2 บ่อ ท่อระบายน้ำเสียและท่อพัก บ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดิน จำนวน 5 บ่อ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนดิน ระบบคลองระบายน้ำรอบศูนย์ รถยนต์ตักล้อยาง จำนวน 2 คัน รถยนต์บรรทุก 6 ล้อเทท้าย จำนวน 1 คัน พร้อมระบบไฟฟ้าและหม้อแปลง ซึ่งศูนย์จัดการมูลฝอยรวม กลุ่มพื้นที่ 1 และ 4 จ.ศรีสะเกษ แห่งนี้ เป็นศูนย์ที่มีระบบที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าวันละ 40 ตัน มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี การเปิดศูนย์จัดการมูลฝอยรวม กลุ่มพื้นที่ 1 และ 4 จ.ศรีสะเกษ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์รวบรวม คัดแยกและทำลายขยะมูลฝอยของ จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษลดลง ทำให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบต่อไป

นายวิชิต ไตรสรณะกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า อบจ.ศรีสะเกษได้จัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อหาวิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับศูนย์จัดการมูลฝอยกลุ่มพื้นที่ 1 และ 4 โดยเมื่อปี 2548 ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด จากนั้นได้เสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติสมัยประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.51 เห็นชอบอนุมัติวงเงินสำหรับอุดหนุนโครงการดังกล่าว เป็นเงิน 152,423,000 ซึ่งรวมเงินสมทบของ อบจ.ศรีสะเกษ ร้อยละ 10 หรือ 15,242,300 ผูกพันปีงบประมาณ 2552-2554 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยแห่งนี้เมื่อเดือน เม.ย.2552 แล้วเสร็จปลายปี 2553 ซึ่งศูนย์นี้ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าวันละ 40 ตัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี มีระบบที่ครบวงจรและค่อนข้างทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย

นายก อบจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์จัดการมูลฝอยเป็นการแก้ปัญหาปลายทาง แต่จะให้ดีที่สุดคือแต่ละครัวเรือนต้องไม่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย หรือช่วยลดปริมาณให้น้อยที่สุด โดยการคัดแยกขวด ถุงพลาสติก โลหะ ไปจำหน่าย ส่วนเศษอาหารนำไปทำปุ๋ยหมัก ถ้าทำอย่างนี้ได้ท่านก็จะมีส่วนร่วมในการประหยัดงบประมาณส่วนนี้ และนำไปบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ของประเทศได้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »