วชช.บุรีรัมย์ ผนึกกำลัง อบต.บัวทองสอนนวดแผนไทย ใช้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 00:00:33 น.
กองประชาสัมพันธ์ สวชช. ...ข้อมูล
คนอีสาน/รายงาน

หลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยชุมชน นับเป็นอีกกลไกหนึ่งในการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ รวมถึงเป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชน เหมือนดังเช่นเมื่อเร็วๆ นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง จ.บุรีรัมย์ ได้เห็นว่าสถานการณ์ผู้สูงอายุในตำบลมีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดภาระการเลี้ยงดู จึงได้ขอความร่วมมือมายังวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ให้จัดโครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ โดยการฝึกอบรมการนวดแพทย์แผนไทยขึ้น

อาจารย์จำรูณ ศิขินารัมย์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ โดยการฝึกอบรมการนวดแพทย์แผนไทย 150 ชั่วโมง เกิดขึ้นจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง พบว่าสถานการณ์ผู้สูงอายุของตำบลบัวทอง คิดเป็น 10.26% ของประชากรทุกช่วงอายุที่อยู่อาศัยจริง และมีผู้พิการจำนวน 222 คน คิดเป็น 6% ของประชากรทุกช่วงอายุที่อยู่อาศัยจริง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นสังคมแห่งการพึ่งพา เป็นภาระที่หนักของครอบครัว ในขณะที่คนในวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ทำให้มีภาระในการเลี้ยงดู และดำรงชีวิตในครอบครัวประสบปัญหา จึงได้ร่วมมือกับ วชช.บุรีรัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบัวทอง เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงจัดให้มีการอบรมอาสาสมัครนวดแพทย์แผนไทยให้กับผู้ว่างงาน เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมเหล่านั้น ได้เป็นตัวแทนในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ การอบรมนั้นแบ่งออกเป็นการนวดแผนไทยเบื้องต้น นวดแผนไทยประยุกต์ การอบตัวหลังการนวด การนวดเพื่อสุขภาพ ฯลฯ โดยในรุ่นแรกนี้มีผู้สนใจเข้าเรียนทั้งสิ้น 24 คน ซึ่ง วชช.บุรีรัมย์ มุ่งหวังว่า เมื่ออาสาสมัครผู้อบรมนวดแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการสม่ำเสมอ จะทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดีควบคู่กันไป รวมถึงการรวมตัวของอาสาสมัครในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการประกอบอาชีพในท้องถิ่น ในรูปแบบกลุ่มนวดแพทย์แผนไทยตำบลบัวทอง ส่งผลให้อาสาสมัครกลุ่มนี้มีรายได้ แต่จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานร่วมกัน มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ โดย อบต.เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ และควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในที่สุด

ด้านอาจารย์โอฬาร ชูเกียรติสกุล ผู้เชี่ยวชาญการนวดแผนไทย ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี และเป็นวิทยากรในครั้งนี้ กล่าวว่า หลักสูตรการสอนจะเริ่มการนวดขั้นพื้นฐาน จนไปถึงการนวดเพื่อบำบัดอาการ ปวดคอ หลัง ไหล่ ศีรษะ แขน เข่า เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำมาประกอบอาชีพและดูแลคนในครอบครัวและตนเองได้ ซึ่งกลุ่มที่มาเรียนนั้นมี 3 กลุ่ม กลุ่มอาสาสมัครบัวทอง นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และบุคคลทั่วไปที่ต้องการประกอบเป็นอาชีพเสริม ซึ่งหลังจากจบการอบรมในโครงการนี้แล้ว มีแนวคิดที่จะต่อยอดการเรียนไปอีก โดยจะสอนการนวด เพื่อบำบัดอาการ 10 อาการ ได้แก่ คอตกหมอน ข้อเท้าแพลง ไหล่ติด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดูแลผู้สูงอายุหรือคนในชุมชนได้

นอกจากนี้ อาจารย์โอฬาร ยังได้แนะนำวิธีการนวดแก้ปวดศีรษะด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่มีอาการปวดศีรษะจากความเครียด ซึ่งอาจเกิดจากอารมณ์เครียด นอนไม่หลับ ทำงานหนัก ใช้สมองมาก ร่างกายอ่อนเพลีย ดังนี้ คือ

1.ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางร่วมกัน กดและคลึงบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง

2.ใช้นิ้วชี้ และนิ้วกลางคีบใบหู ถูขึ้นลงบริเวณหน้าและหลังหู ด้วยแรงพอประมาณนับเป็น 1 ครั้ง ทำ 10-15 ครั้ง

3.ใช้นิ้วหัวแม่มือกดบริเวณท้ายทอยทั้ง 2 ข้าง อาจคลึงด้วยก็ได้  4.ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นบิดพอหมาด ประคบบริเวณท้ายทอยและไหล่ทั้ง 2 ข้าง

อาจารย์โอฬาร ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนวดแผนไทยในปัจจุบันว่า การนวดเป็นภูมิปัญญาไทยที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ ดังนั้น ผู้เรียนหรือผู้ประกอบอาชีพจะต้องหมั่นฝึกฝนเพื่อให้ได้มาตรฐานและฝีมือที่ดี

หลักเกณฑ์การดำเนินงานร่วมกัน มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการโดย อบต.เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ และควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในที่สุด

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »