เทศบาลตำบลคำขวางผุดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 00:00:48 น.
กิตติภณ เรืองแสน/อุบลราชธานี

ปัญหาขยะมูลฝอยนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากปริมาณคุณลักษณะขยะมูลฝอยเปลี่ยนแปลงไปด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร พฤติกรรมการบริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง เป็นต้น การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม เช่น กลิ่นรบกวน และน้ำเน่าเสียจากอินทรีย์สาร ในขยะเกิดการเน่าเปื่อยเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เป็นต้น หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องรับภาระในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นด้วยวิธีที่แตกต่างกัน เช่น การฝังกลบ การใช้เตาเผา การกองทิ้งไว้กลางแจ้ง เป็นต้น แต่ละวิธีที่กล่าวถึงเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่ยั่งยืน เพราะมีการใช้พื้นที่ในการกำจัดและมีโอกาสในการก่อมลพิษเกิดขึ้นได้ ดังนั้นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย คือ การจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและแพร่หลายในหลายท้องถิ่น คือ การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดต่างๆ เช่น ครัวเรือน โรงเรียน สถานประกอบการ ตลาดสด เป็นต้น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลายได้ ขยะอันตราย และขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณของขยะและสามารถนำขยะที่ยังมีประโยชน์อยู่กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง

เทศบาลตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ก็เป็นท้องถิ่นหนึ่งที่ประสบปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย ทำให้เกิดมลพิษต่างๆ ตามมา เช่น ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เกิดความสกปรกไม่สะอาดเรียบร้อย ทั้งยังเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชน รวมถึงปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน จนทำให้พื้นที่ไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณขยะได้ในอนาคต เนื่องจากมีข้อจำกัดของพื้นที่ในการจัดการ

เทศบาลตำบลคำขวางได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรม 5 R ขึ้น ซึ่ง 5 R จะประกอบด้วย

R 1 (Reduce) เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่สิ้นเปลือง

R 2 (Reuse) เป็นการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้ำก่อนจะทิ้งหรือเลือกใช้ของใหม่ เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง

R 3 (Repair) เป็นการนำวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายซึ่งจะทิ้งเป็นมูลฝอย มาซ่อมแซมใหม่ให้สามารถใช้งานต่อได้

R 4 (Reject) เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือทำลายยาก เช่น โฟม

R 5 (Recycle) เป็นการแปรสภาพและหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยนำไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง

นางณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลคำขวางกล่าวว่า โครงการกิจกรรมดังกล่าวทางเทศบาลคำขวางเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลลงได้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาล และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย คือ ลดปริมาณขยะในชุมชนของเทศบาลคำขวางลงให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี 2554 สนับสนุนกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนนำร่อง 1 ชุมชน และจัดระบบการคัดแยกขยะในเขตเทศบาล โดยแยกเป็นขยะเปียก ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ขยะติดเชื้อ ขยะทั่วไป โดยทางเทศบาลคำขวางจะจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือ และสามารถดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนได้ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ อาจารย์วิทยาลัยการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 สาธิตการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกต้องให้กับผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลคำขวาง จำนวน 350 คน ณ สถานปฏิบัติธรรมพรหมนิวาสน์สถาน ณ บ้านเรือนไทย ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และสามารถนำไปขยายผลคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดขยะได้ที่ต้นทางจากครัวเรือน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »