เผยตารางวันเวลารับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ มหิดลวิทยานุสรณ์-จุฬาภรณฯ-กระทรวงวิทย์ประสานมือ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 00:00:08 น.

นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วย นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และนายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแถลงข่าวการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  นางยุวดี กล่าวว่า โรงเรียนมหิดลฯ จะเป็นสื่อกลางในการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนซึ่งจบชั้น ม.3 ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าเรียนต่อในชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนมหิดลฯ โรงเรียนจุฬาภรณฯ และโครงการ วมว. ซึ่งจะเปิดรับสมัครระบบออนไลน์ผ่านทาง www.mwit.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.54 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกที่โรงเรียนมหิดลฯ เพียงแห่งเดียว หรือเลือกโรงเรียนจุฬาภรณฯ เพียงแห่งเดียว หรือเลือกสมัครทั้ง 2 แห่งก็ได้ ยกเว้นในโครงการ วมว.ที่กำหนดให้ผู้สมัครจะต้องเลือกโรงเรียน 7 แห่งที่ร่วมโครงการเท่านั้น สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือโรงเรียนที่ศึกษาอยู่

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2554 มีผลการเรียนดังนี้ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมราย วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมราย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการเข้าพักในหอพักของโรงเรียน มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลฯ โรงเรียนจุฬาภรณฯ และโครงการ วมว. และสามารถพักอยู่ในโรงเรียนลักษณะโรงเรียนประจำ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

นางยุวดี กล่าวต่อว่า ส่วนการสอบคัดเลือกนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบแรก จะสอบวันที่ 12 พ.ย.54 สอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประกาศผลวันที่ 13 ธ.ค.54 ซึ่งรอบแรกนี้โรงเรียนมหิดลฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน 500 คนในภาพรวม โดยกำหนดให้มีสนามสอบจำนวน 83 สนามทั่วประเทศ ส่วนรอบสอง เฉพาะของโรงเรียนมหิดลฯ จัดสอบ วันที่ 7-8 ม.ค.55 ประกาศผลวันที่ 14 ก.พ.55 โดยจะรับนักเรียนจำนวน 240 คนใน 10 ห้องเรียน อย่างไรก็ตาม สำหรับการสอบรอบสองของโรงเรียนจุฬาภรณฯ และโครงการ วมว.จะเป็นผู้กำหนดการสอบและคัดเลือกเอง

"ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อทั้งโรงเรียนมหิดลฯ โรงเรียนจุฬาภรณฯ และโครงการ วมว.นั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และยังได้รับการสนับสนุนค่าอาหารและค่าที่พักในหอพักของโรงเรียนด้วย ดังนั้น ขอฝากผู้ปกครองและนักเรียนด้วยว่าหากจะสมัครเรียนต่อนั้นขอให้เป็นความตั้งใจ ความสนใจและรักที่จะเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์จริงจัง มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ รับการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นนักประดิษฐ์ นักวิจัย นักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ" นางยุวดี กล่าว  ด้านนายชินภัทร กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนจุฬาภรณฯ ทั้ง 12 แห่งนั้นจะรับนักเรียนชั้น ม.4 แห่งละ 96-144 คน โดยในการสอบคัดเลือกรอบสอง จะสอบวันที่ 24-25 ธ.ค.54 ประกาศผลวันที่ 4 ก.พ.55 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบด้วยว่าจังหวัดของตนอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณฯ แห่งใดแล้วสมัครสอบของโรงเรียนนั้นๆ นอกจากนี้ สพฐ.ได้กำหนดรับสมัครของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย.54 รับแห่งละ 96 คน โดยจะแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ไม่น้อยกว่า 64 คน จะมาจากโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่บริการ และกลุ่มที่ 2 ไม่เกิน 32 คน จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนดีโรงเรียนประจำตำบล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น  โดยสอบคัดเลือกรอบแรกวันที่ 19 พ.ย.54 ประกาศผลสอบวันที่ 29 ธ.ค.54 รอบสอง วันที่ 21-22 ม.ค.55 ประกาศผลสอบวันที่ 4 ก.พ.55 โดยขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่โรงเรียนที่เรียนอยู่ หรือโรงเรียนจุฬาภรณฯ ที่ประสงค์จะเข้าเรียน หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของนักเรียนจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2554 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ป.4 และ ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชา คณิตศาสตร์ ในชั้น ป.4 และ ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50 คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้น ป.4 และ ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

ด้านนายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการ วมว.มีโรงเรียนร่วมโครงการ 7 แห่ง รับนักเรียนแห่งละ 30 คน รวมทั้งหมด 210 คน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์, โรงเรียนดรุณสิกขาลัย, โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) โดยกำหนดให้นักเรียนเลือกสมัครสอบเข้าเรียนต่อได้เพียงแห่งเดียว โดยไม่จำกัดพื้นที่รับสมัครและนักเรียนสามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมหิดลฯ ได้ โดยกำหนดวันสอบคัดเลือกรอบสอง วันที่ 7-8 ม.ค.55

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »