แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี ประโยชน์มหาศาล ช่วยบริหารจัดการดินยั่งยืน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 00:00:53 น.

กรมพัฒนาที่ดินเผยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสีมีประโยชน์และมีความแม่นยำสูง แนะหากแต่ละหน่วยงานที่นำไปใช้ บูรณาการแล้วรวมเป็นแผนที่เดียวใช้ร่วมกัน จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลในการวางแผนการจัดการดิน

นายจรูญ ยกถาวร รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี เป็นแผนที่ที่ผลิตจากภาพถ่ายทางอากาศสี โดยมีการปรับแก้ค่าความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งของจุดภาพอันเนื่องมาจากความสูงต่ำของพื้นผิวภูมิประเทศ(Relief Displacement) การวางตัวกล้องและเรขาคณิตของการถ่ายภาพแผนที่ และความถูกต้องทางตำแหน่งอยู่ในเกณฑ์เดียวกับแผนที่ตามมาตราส่วนที่ต้องการ โดยแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1: 4,000 มีครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ มีความแม่นยำเชิงพื้นที่สูง มีความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งไม่เกิน1 เมตร บนพื้นที่ราบ และไม่เกิน 2 เมตร บนพื้นที่เขาหรือความลาดชัน และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์แล้ว

ในปัจจุบันได้มีหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ นำแผนที่ดังกล่าวไปเป็นฐานในการใช้ประโยชน์ต่างๆ หลายรูปแบบ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนวเขตป่าไม้, กรมที่ดิน นำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการออกโฉนดที่ดิน, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกร (สปก.) นำไปช่วยในการตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดิน สปก. เพื่อจัดสรรให้กับเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง ใช้ในการวางแผนผังเมือง กรมชลประทาน นำไปใช้ในการจัดสร้างอ่างเก็บน้ำ และระบบชลประทานในจังหวัดต่างๆ รวมไปถึงกรมธนารักษ์อีกด้วย สำหรับหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจที่นำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีไปใช้ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และกรมพัฒนาที่ดินได้นำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาใช้ประโยชน์ในการสำรวจสภาพการใช้ที่ดินทั่วทั้งประเทศ เพื่อใช้วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่

ด้านนายบุญรักษ์ พัฒนกนก ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและแผนที่ กล่าวเสริมว่า ในระดับชุมชนหรือพื้นที่โดยองค์การบริหารระดับตำบล (อบต.) สามารถนำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี ไปใช้ในการประเมินภาษีทรัพย์สินและวางแผนระบบสาธารณูปโภคภายในตำบล หรือนำไปใช้จัดทำเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนที่เป็นรายตำบลให้มีความสอดคล้องกับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งในอนาคตแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี จะเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการจัดสรรที่ดิน การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดสร้างสาธารณูปโภค และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »