ทิศทางปิโตรเคมีของไทยขาขึ้นหรือขาลง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 7 มีนาคม 2555 00:00:28 น.

การก้าวสู่วิสัยทัศน์ "บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชียในปี 2557" พลิกฟื้นไออาร์พีซีให้มีอนาคตอันยิ่งใหญ่ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการเสริมโครงการลงทุนภายใต้รหัส "Phoenix" ที่ใช้เงินลงทุนกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปฏิพล ธาดากร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี คาดหวังการก้าวนำ ไออาร์พีซี เป็นบริษัทชั้นนำในระดับเอเชีย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ "ไออาร์พีซี" ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดิมชื่อบริษัท อุตสาหกรรม ปิโตรเคมิกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "ทีพีไอ" ซึ่งประสบภาวะวิกฤติทางการเงินเมื่อปี2540 เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อปี2543 และประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่26 เม.ย.49 และเปลี่ยนชื่อจาก"ทีพีไอ" เป็น "ไออาร์พีซี"  จากเดิมที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่อุ้ยอ้าย ขาดความคล่องตัว ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไปสู่องค์กรที่มีความกระชับ มีประสิทธิภาพ จากการใช้ทรัพยากรและบุคลากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบกับทีมผู้บริหารชุดใหม่ที่ได้มีการจัดโครงสร้างหนี้และทุนอย่างเหมาะสม รวมทั้งความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บริหารจัดการธุรกิจและทรัพย์สินของบริษัท เช่น โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ธุรกิจปิโตรเคมีที่มีทั้งโรงโอเลฟินส์และโรงอะโรเมติกส์ ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆเช่น ธุรกิจท่าเทียบเรือน้ำลึก ธุรกิจโรงผลิตไอน้ำแลโรงไฟฟ้าร่วม ธุรกิจระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในช่วง ปี 2549 จนถึงปัจจุบันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบจากภาวะการขาดทุนจำนวนมหาศาล ได้กลับพลิกฟื้นมามีกำไร สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายในที่สุดพนักงานได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องได้รับการจัดสรรเงินเดือนและค่าตอบตอบแทนที่มีมาตรฐาน ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการที่ดี ทำให้พนักงานมีทักษะและขวัญกำลังใจเพิ่มขึ้น เป็นผลให้เกิดความทุ่มเทในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เดินหน้าด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิต การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตที่ไม่มีความจำเป็นลง โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ โดยเฉพาะที่ดินที่มีอยู่กว่า 1 หมื่น5 พันไร่ ทั้งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดทางภาคใต้ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ในลักษณะอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Estate) โดยการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับจากชุมชน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน

ด้านสินทรัพย์ที่เป็นท่าเรือ ไออาร์พีซี ได้มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆและสร้างนวัต กรรมเพื่อให้เกิดสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green product) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Health care ซึ่งเป็น Mega Trend ที่ตลาดทั่วโลกกำลังมีความต้องการสูงก้าวไกลไปกับสังคม

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »