โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 13 มีนาคม 2555 00:00:25 น.

บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการ ROZA School Program เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังสุขนิสัยของการรับประทานอาหารโดยเน้นที่ผัก ผลไม้ มีการรณรงค์ให้เด็กบริโภคผักอย่างน้อยมื้อละ 4 ช้อนกินข้าว และออกกำลังกายให้เป็นนิสัย โดยในขณะนี้ ROZA School Program ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตภาคอีสานตอนบนร่วมกิจกรรมและเข้าสู่เกณฑ์ "โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร" ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนคือโรซ่า และภาครัฐ ได้แก่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยการให้ความรู้ เสริมสร้างสื่อการเรียนการสอน ส่งทีมงานลงพื้นที่ให้คำปรึกษาครูและชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ และได้คัดเลือกโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีและหนองคายเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 โรงเรียน

ในการเยี่ยมชมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเมื่อเร็วๆนี้ น.พ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า "โครงการนี้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงที่จะช่วยผลักดันให้โรงเรียนในแถบภาคอีสานตอนบนสามารถสอบผ่านเกณฑ์ 19 ตัวชี้วัด เพื่อก้าวสู่"โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร" โดยในส่วนของกรมอนามัย ได้จัดทีมพี่เลี้ยงซึ่งเป็นนักวิชาการจากกรมอนามัยเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการที่ดีในเด็กเช่น การส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพที่ดีเติบโตสมวัย กินอาหารครบ 5 หมู่ การขจัดปัญหาทุพโภชนาการ ฯลฯ ทีมนักวิชาการพี่เลี้ยงจะทำหน้าที่ให้การอบรมทั้งก่อน และระหว่างการดำเนินงาน รวมถึงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติ"

นายสุวิทย์ วังพัฒนมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่าโครงการ ROZA School Program จะช่วยขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่ต่อเนื่องตลอดทั้งโครงการได้แก่ การประชุมเสวนานโยบายและแนวทางในการดำเนินงานโภชนาการอย่างยั่งยืน ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน สาธารณสุขจังหวัด และนักวิชาการกรมอนามัย การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในฐานะตัวแทนสาธารณสุขที่ดำเนินการในพื้นที่จริง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมหาแนวทางในการขจัดปัญหา อุปสรรคให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน การจัดอบรมค่ายความรู้กับบุคลากรระดับปฏิบัติการ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนของทีมงานตลอดระยะเวลาของโครงการ รวมถึงวิเคราะห์ระดับความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก่อนการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เพื่อพัฒนาต่อเนื่องในส่วนที่คาดว่าโรงเรียนจะยังไม่ผ่านเกณฑ์

นายสุวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ROZA School Program ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มต้นมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 จนถึงกุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมโรงเรียนครั้งสุดท้าย รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 เดือน จะเห็นได้ว่า School Program ลักษณะนี้จะเป็นโครงการในเชิงลึก คือแต่ละครั้งทำได้กับโรงเรียนจำนวนไม่มาก และใช้เวลานาน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในระยะยาวและยั่งยืน เพราะการที่จะผ่านเกณฑ์ได้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร แปลว่าโรงเรียนให้ความสำคัญและลงมือปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของโรซ่าก็ยังจะให้การสนับสนุนและเดินหน้าต่อยอดโครงการนี้ต่อไป เพื่อให้ถึงเป้าหมาย"เด็กไทยมีสุขภาพดี" ที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มทำโครงการ ROZA School Program

นางวริศรา จุลปาน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ยึดหลักสร้างสุขภาพดีด้วยสุขภาพกายสมบูรณ์-จิตใจผ่องใส-อุดมด้วยโภชนาการที่ดี โดยโรงเรียนมีการจัดอบรมให้ความรู้กับแม่ครัวของโรงเรียนในเรื่องอาหารให้ความสำคัญกับเรื่องการปรุงอาหารให้ได้คุณค่าครบ5 หมู่ รวมถึงการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวให้ถูกสุขอนามัยสำหรับนักเรียนได้จัดให้มีชุมนุมต่างๆ อาทิ ชุมนุมคหกรรมเพื่อสอนทำอาหารและให้ความรู้เรื่องโภชนาการ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าเป็นประจำทุกวัน วันละ 30 นาที มีการปลูกผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายให้โรงเรียนนำไปปรุงอาหาร สอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน.ทั้งหมดนี้ก็เพื่อบรรลุเป้าหมายเรื่องการส่งเสริมสุขภาพดี

น.ส.รัชนีกร เหล่ายนขาม (น้องทราย) อายุ 15 นักเรียนชั้น ม.4 กล่าวว่าตนเองได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ซึ่งตนเองรู้สึกสนุกและได้ความรู้เรื่องโภชนาการเป็นอย่างมากเช่น เรื่องการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดี ควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่ทานอาหารที่ไขมันสูง และทานให้ครบทุกมื้อ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายซึ่งตนได้เข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกเป็นประจำทุกเช้าที่โรงเรียน ทำให้สุขภาพดี โดยตลอดปีที่ผ่านมาตนเองไม่เคยป่วยเลยสักครั้งเดียว แม้แต่หวัดก็ไม่เคยเป็น นอกจากนี้ตนยังร่วมกิจกรรมปลูกผักที่หอนอนประจำ อาทิ ปลูกต้นหอม และพริก ฯลฯ ซึ่งทางโรงเรียนจะรับซื้อและให้สตางค์เข้าบัญชีส่วนตัว กิจกรรมทั้งหมดนี้มีประโยชน์มาก ตนอยากชักชวนให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของโรงเรียนเช่นเดียวกัน

ด้านนักเรียนแกนนำในโครงการ น.ส.วรัญญา วรรณไชย (น้องลิน) อายุ 16 นักเรียนชั้น ม.5 กล่าวว่า ตัวเองได้เข้าร่วมโครงการในฐานะนักเรียนแกนนำ จึงมีบทบาทในการเป็นแกนนำในกิจกรรมต่างๆ อาทิ ชักนำเพื่อนเข้าชุมนุมคหกรรมเรียนรู้เรื่องคุณค่าโภชนาการเรียนรู้การทำขนมไทย อาทิ ข้าวต้มมัด ขนมเทียน ฯลฯ และยังเป็นแกนนำการแข่งขันประกวดท่าเต้นแอโรบิก ผสมผสานท่าล้างมือ 7 ท่า และส่วนตัวเองรู้สึกดีที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากจะได้ความรู้ แล้วยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย โดยล่าสุดผลการตรวจสุขภาพของโรงเรียนที่ผ่านมา ตนเองมี รูปร่างสมสัดส่วนทั้งน้ำหนักและส่วนสูง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง