พลังเยาวชนร่วมคิดร่วมสร้าง'ศูนย์การเรียนรู้การปลูกหม่อนบ้านชมภูพาน'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 00:00:24 น.

พลังเยาวชน โดยผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านชมภูพาน ร่วมมือกับชุมชน ช่วยกันคิดและสร้าง "ศูนย์การเรียนรู้การปลูกหม่อนบ้านชมภูพาน" โรงเรียนบ้านชมภูพาน อ.ภูพาน จ.สกลนคร ในโครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช ปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด "เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง" เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนและชุมชนได้เรียนรู้ขั้นตอนการปลูกหม่อน ประโยชน์ และการแปรรูปผลผลิตจากหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ น้ำลูกหม่อนหรือน้ำมัลเบอร์รี่ และชาใบหม่อน รวมถึงเป็นการอนุรักษ์วิถีการปลูกหม่อนซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของชุมชน และยังสามารถเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าวสู่ชุมชนอื่นๆ ได้ต่อไป

การร่วมมือร่วมใจกันของเยาวชนที่มีจิตอาสาจากต่างที่มาต่างสถาบัน เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยบนวิถีของความพอเพียง โดยน้องๆ เยาวชนได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่การรวบรวมองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ด้านกายภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการ เริ่มต้นจากการช่วยกันรวบรวมความรู้สำคัญที่เกี่ยวข้องกับต้นหม่อน อาทิ สายพันธุ์หม่อน, วิธีการปลูก, การบำรุงรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนประโยชน์ของต้นหม่อน รวมถึงการแปรรูปหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จัดแสดงเป็นนิทรรศการองค์ความรู้ และจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น โดยมีน้องๆ เยาวชนที่ได้พัฒนาทักษะจนสามารถทำหน้าที่ยุววิทยากร นำเสนอและถ่ายทอดข้อมูลความรู้ เพื่อเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ดังกล่าวสู่ชุมชนและผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

นอกจากนี้ ยังได้ช่วยกันจัดทำเรือนเพาะชำกล้าและแปลงปลูกกล้าหม่อน 3 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ต้นหม่อนที่เหมาะสมนำมาปลูกในศูนย์การเรียนรู้ฯ คือ พันธุ์เชียงใหม่ เป็นพันธุ์ที่ให้ผลลูกหม่อนมาก นำมาบริโภคสด หรือแปรรูปเป็นน้ำลูกหม่อน (น้ำมัลเบอร์รี่), พันธุ์สกลนคร 72 เป็นพันธุ์ที่มีโปรตีนสูงเหมาะแก่การเลี้ยงไหม และพันธุ์บุรีรัมย์ 60 ซึ่งมีใบใหญ่หนาเหมาะกับการเลี้ยงไหมและแปรรูปเป็นชาใบหม่อน ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

นายอรรถพล มาตยสุริย์ (เบียร์) อายุ 20 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า "การเข้าค่ายเยาวชนในครั้งนี้ได้รับประโยชน์และความสุขใจกลับมามากมาย นอกจากสอนให้พวกเรารู้จักการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้ว พวกเรายังได้เรียนรู้และทำงานร่วมกันบนพื้นฐานการใช้ชีวิตแบบพอเพียง การใช้เหตุผลและรู้จักการแบ่งปัน โดยเป็นค่ายที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นจากการวางแผน ทำตามกระบวนการ และสรุปงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน"

โครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และคิดอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งสามารถดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางการดำเนินโครงการ ด้วยการเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักเรียน โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนและชุมชน จนถึงปัจจุบันมีโครงการรวมทั้งสิ้น 36 โรงเรียน 36 จังหวัดทั่วประเทศ มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วกว่า 5,000 คน จาก 1,736 โรงเรียน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง