คอลัมน์: สกู๊ปพระเครื่อง: สมเด็จพระวันรัตสมัยรัตนโกสินทร์ จุนท์ พรหมคุตโต ป.ธ.9

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 00:00:27 น.

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เกิดเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ.2479  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดคิรีวิหาร อำเภอเมือง

จังหวัดตราด บวชเป็นเณรตั้งแต่ปี 2491 บวชได้ 4 ปี เจ้าอาวาสวัดคิรีวิหาร ส่งไปเรียนที่วัดบวรนิเวศวิหาร อายุ 20 ปี ครบอุปสมบทเป็นพระได้ จึง อุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหาร มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์เป็นอุปัชฌาย์ โยมอุปัฏฐากของสมเด็จพระวันรัตก็คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี พระราชธิดา ในรัชกาลที่ 5 ในปี 2515 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เข้ารับพัดตราวัด จากพระสาสนโสภณ (เจิญ สุวัฑฒโน)

ลำดับสมณศักดิ์ ปี พ.ศ.2517 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอมรโมลี ปี 2531 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสุมนต์มุนี ปี 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพกวี ปี 2541 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมกวี ปี 2543 เป็นเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ พระพรหมมุนี และในปี 2552 เป็นพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระวันรัตนับเป็นสมเด็จพระวันรัตสมัยรัตนโกสินทร์องค์ที่ 24

สมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวันรัต เป็นตำแหน่งในคณะสงฆ์ไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งพระมหากษัตริย์ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาต่อเนื่องมา องค์ที่ 1-9 มีพระราชทินนามว่า สมเด็จพระพนรัตน ต่อมาองค์ที่ 10-24 ได้มีการเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระวันรัต ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระพนรัตน และสมเด็จพระ วันรัต จึงมีบทบาทความสำคัญในคณะสงฆ์ไทยตลอดมา

สรรพกรณียกิจที่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) ได้ปฏิบัติตลอดมา สำคัญยิ่งเป็นประธานชำระพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้เข้าถวายพระธรรมวินัยแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในคราวทรงผนวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้อ่านพระอภิธรรมในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นั่งเสลี่ยงกลีบบัวนำขบวนอิสริยยศจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่พระเมรุท้องสนามหลวง

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2555 เป็นวันครบรอบสมมงคลคล้ายวันเกิด สมเด็จพระวันรัต (จุนท์พรหมคุตโต) ซึ่งนับได้ว่าเป็นเถระผู้เจริญในสมณคุณและเกียรติคุณสมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตร ทั้งยังได้บำเพ็ญศาสนกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาและประเทศชาติเป็นอเนกประการ นับเป็นสมเด็จพระวันรัตองค์ที่ 24 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ต่างปลื้มปีติยิ่งอีกวาระหนึ่ง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง