กองทัพบก รวมหัวใจคนไทย รักชาติผ่านบทเพลง ในโครงการ 'การประกวดแต่งบทเพลงรักชาติ'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 26 มีนาคม 2556 00:00:21 น.

นับจากวันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๕ ที่กองทัพบกได้เริ่มเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทย มาร่วมแสดงพลังความรักชาติ ด้วยการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบทเพลงที่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหาร พร้อมที่จะเป็นกำลังใจ และบอกเล่าความห่วงใย ความรู้สึกดีๆ ของพี่น้องประชาชนมีต่อเหล่าทหารหาญ ผ่านปลายปากกา ของคนไทยที่มีหัวใจรักชาติ

ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่กับการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทำให้กระแส การตอบรับโครงการ "การประกวดแต่งบทเพลงรักชาติ" เป็นไปอย่างดียิ่ง มีผู้ที่สนใจแต่งบทเพลงส่งเข้าประกวดในโครงการ เป็นจำนวนมากถึง ๙๑๕ บทเพลง โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพลงต่างๆ ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรักของทหารที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน จำนวน ๒๕๙ บทเพลง

กลุ่มที่ ๒ บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของประชาชนทั่วไปที่มีต่อชาติ จำนวน ๔๓๔ บทเพลง

กลุ่มที่ ๓ บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ความห่วงใย และความเห็นอก เห็นใจ ของพี่น้องประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ จำนวน ๒๒๒ บทเพลง

กองทัพบก ได้ให้ความสำคัญของการได้มาซึ่งบทเพลงที่มีคุณภาพ การตัดสิน ต้องอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม เพื่อให้ได้บทเพลง ที่สร้างสรรค์ มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี ในระดับประเทศมาร่วมเป็นกรรมการ ประกอบด้วย

- ดร.วินัย พันธุรักษ์ อดีตนายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- อาจารย์ กิตติ ศรีเปารยะ  จาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- อาจารย์ วิรัช อยู่ถาวร  จาก สถาบันดนตรี KPN
- อาจารย์เรืองยศ พิมพ์ทอง จาก บริษัท อาร์สยาม จำกัด
- คุณ สุทธิพงษ์ วัฒนจัง  ศิลปินและนักแต่งเพลง
- คุณอินทิภรณ์ ยืนยง  ศิลปินและนักดนตรีอิสระและ
- พันเอกกฤษดา สาลิกา  ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารบก
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นที่ ๑ การคัดแยกบทเพลงออกเป็นกลุ่ม เพื่อให้ตรงตามกลุ่มเพลงที่ผู้บัญชาการ       ทหารบกได้กรุณากำหนดไว้

ขั้นที่ ๒ การคัดกรองบทเพลง คณะกรรมการจะนำบทเพลงแต่ละกลุ่ม ไปคัดกรองก่อนด้วยตนเอง เพื่อให้เหลือบทเพลงที่มีคุณภาพทั้งเนื้อหา และท่วงทำนอง แล้วนำมาเสนอ ในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

ขั้นที่ ๓ การตัดสินบทเพลง เมื่อได้บทเพลงที่ได้คัดกรองจาก คณะกรรมการทุกท่านแล้วคณะกรรมการทั้งหมดจะนำบทเพลงดังกล่าว มาร่วมกันดำเนินการพิจารณาตัดสินรอบสุดท้าย โดยมีเกณฑ์การตัดสินบทเพลงประกอบด้วย อักขรวิธี ๑๐ คะแนน เนื้อหา ๑๐ คะแนน ทำนอง ๑๐ คะแนน

และในวันที่ ๒๒ มีนาคม ที่ผ่านมา กองทัพบกได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ การประกวดแต่งบทเพลงรักชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ และรางวัลบทเพลงประทับใจกรรมการ ดังนี้

กลุ่ม ๑ ความรักของทหารที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
รางวัลชนะเลิศเพลง
เพลง ทหารแห่งแผ่นดิน ประพันธ์โดย คุณวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
เพลง ฉันทำได้เพื่อเธอ ประพันธ์โดย ร้อยเอก สุระชัย ถวิลไพร กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
เพลง ผ้าห่มผืนสุดท้าย ประพันธ์โดย นางดวงแข ยอดแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่ม 2 ความรักของประชาชนทั่วไปที่มีต่อประเทศชาติรางวัลชนะเลิศเพลง แทนคุณแผ่นดิน ประพันธ์โดย ร้อยเอก สุระชัย ถวิลไพร กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑เพลง อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี ประพันธ์โดย คุณเทพนม สุวรรณบุณย์    กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒เพลง ชาติต้องการอะไรรู้ไหม ประพันธ์โดย คุณวสุธา คงสง กรุงเทพฯกลุ่ม 3 ความรัก ความห่วงใย และความเห็นอกเห็นใจ ของพี่น้องประชาชนที่มีต่อทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ

รางวัลชนะเลิศเพลง ขวัญใจประชาชน ประพันธ์โดย จ่าสิบเอก โกเมฆ มีมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๑เพลง รั้วของชาติ ประพันธ์โดย คุณฉัตร สินสืบผล กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๒เพลง วีรชน ประพันธ์โดย นายสุรพัฒน์ เปรมชัยพร กรุงเทพฯ
รางวัลบทเพลงประทับใจกรรมการ จำนวน ๓ เพลง คือ

เพลง คิดอะไรไม่ออกบอกทหาร ประพันธ์โดย คุณกำแหง เกรียงไกรธรณี จังหวัดปทุมธานีเพลง สามช่า ทบ. ประพันธ์โดย จ่าสิบเอก โกเมฆ มีมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพลง เขาคือใคร ประพันธ์โดย จ่าสิบเอก โกเมฆ มีมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับบทเพลงที่จะได้รับรางวัลในโครงการนี้ กองทัพบก จะได้นำมาเรียบเรียงเสียงประสาน และทำดนตรีใหม่เพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และนำไปขยายผลยังกลุ่มเป้าหมาย ผู้ฟังทุกภาคส่วนในโอกาสต่อไป

กองทัพบก ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การตอบรับโครงการ "การประกวดแต่งบทเพลงรักชาติ" ส่งผลให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทย ตลอดจนผู้ร่วมแต่งบทเพลงเข้าประกวดทุกท่าน ที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทหารทุกนาย ผ่านเนื้อหา ท่วงทำนอง ของบทเพลงทุกเพลง ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพบก ในการที่จะเสียสละและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยที่รักยิ่งแห่งนี้ไว้ด้วยชีวิต

จัดทำโดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๕๙๕
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง