ภาครัฐ-เอกชน ขอนแก่นจัดวันตลาดนัด แรงงานคนพิการได้งานทำกว่า 900 คน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 00:00:34 น.

ขอนแก่น/ นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงการจัดตลาดนัดพบแรงงานคนพิการ จัดโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 และสถาบันคนพิการทุกประเภท จ.ขอนแก่น ว่า พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 กำหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการเข้าทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน โดยให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐต้องรับคนพิการเข้าทำงาน ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

สำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่มีจำนวนลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100 : 1 และมาตรา 34 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งมาตรา 35 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ใช้ทางเลือกอื่น ได้แก่ การให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนการจ้างในตำแหน่งลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานได้

นายวินัย กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนพิการจดทะเบียน จำนวน 1,259,557 คน และในจำนวนดังกล่าวมีคนพิการอยู่ในวัยแรงงาน จำนวน 644,074 คน โดยเอกสารขึ้นทะเบียนคนพิการได้แจ้งความประสงค์จะมีงานทำหรือประกอบอาชีพในปี 2537 จนถึงปัจจุบัน กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศจำนวน 172,989 คน สำหรับจังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ มี.ค.56 คนพิการที่จดทะเบียนแล้ว จำนวน 46,910 คน ที่แจ้งความประสงค์จะมีงานทำหรือประกอบอาชีพ จำนวน 907 คน

"การจัดตลาดนัดพบแรงงานคนพิการในครั้งนี้ จะทำให้คนพิการ ได้แสดงศักยภาพของตนเอง สมัครงานเพื่อประกอบอาชีพตามถนัด และมีเงินอันจะทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้นเป็นลำดับ และ จ.ขอนแก่น ก็จะเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขสืบไป และการที่จะเห็นต่างกระทรวงมาร่วมกันทำงานนั้นยาก เนื่องจากภาระงานไม่ตรงกัน แต่การทำงานเพื่อคนพิการในครั้งนี้สามารถรวมกระทรวงและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันทำงานได้ นับว่าเป็นการบูรณาการการทำงานตามนโยบายได้อย่างดี" รองผู้ว่าฯ ขอนแก่น กล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง