๑๙ สังฆราชไทย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 00:00:23 น.
ในความหม่นครอบฟ้าเวลานี้ "พระวรธรรม" ยังมีรังสีส่อง
เป็นประทีปนำไทยให้เรืองรอง แทนการนองน้ำตาลาพระองค์ฯ

"ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือของโลกเป็นทุกข์ประจำชีวิตหรือประจำโลก ไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอันใด เมื่อจะสรุปกล่าวให้สั้น ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งสี่นี้ย่อลงเป็นสอง คือความเกิดและความดับซึ่งเป็นสิ่งที่สกัดหน้าสกัดหลังของโลก ของชีวิตทุกชีวิต นี่เรียกคติธรรมดา แปลว่า ความเป็นไปตามธรรมดา"

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วาระแห่งชาติห้วงเวลานี้เป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์สงฆ์อีกครั้งในสยามประเทศ...หากคลายโศกเศร้าจากข่าวสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันกันบ้างแล้ว "บ้านเมืองปริทัศน์" อาทิตย์นี้ขออัญเชิญพระนามและจารึกอย่างสั้นของ "พระสังฆราชไทย" ทั้ง 19 พระองค์มาแสดงเพื่อ รำลึกเป็นกุศลเจตนาไว้...

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ประสูติกาล 3 ตุลาคม พ.ศ.2456 ที่กาญจนบุรี เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.2532 ในรัชกาลปัจจุบัน เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษา 100 ปี สูงกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีต

สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2556 เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต
๑.สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)

ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดระฆังโฆสิตาราม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ.2325

สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ.2337 ดำรงตำแหน่งอยู่ 12 พรรษา น่าจะมีพระชนมายุไม่น้อยกว่า 80 ปี

๒.สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)

เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อปี พ.ศ.2337 ทรงดำรงตำแหน่งอยู่ 23 พรรษา

สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ.2359 ในรัชกาลที่ 2 สันนิษฐานว่ามีพระชนมายุ เกิน 80 ปี
๓.สมเด็จพระสังฆราช (มี)

สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) ประสูติในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2243 ต่อมาผนวชที่วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2362 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สิริพระชนมายุได้ 70 ปี

๔.สมเด็จพระสังฆราช (สุก)

เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เมื่อปี พ.ศ.2363 อยู่ในตำแหน่ง 2 พรรษา

สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2365 พระชนมายุได้ 90 ปี มีพระเกียรติคุณในทางบำเพ็ญสมถภาวนา

๕.สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)

เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อปี พ.ศ.2365 ดำรงตำแหน่ง 20 พรรษา

สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ.2395 มี พระชนมายุได้ 81 ปี
๖.สมเด็จพระสังฆราช (นาค)

เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดราชบูรณะราชวรวิหาร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2386 ทรงดำรงตำแหน่งอยู่ 6 พรรษา

สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ.2392 เมื่อ พระชนมายุได้ 86 ปี
๗.สมเด็จพระสังฆราช (กรมพระปรมานุชิตชิโนรส)

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า เป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกที่ทรงได้รับสถาปนา และเป็นพระองค์แรกที่ประสูติในสมัยรัตนโกสินทร์อีกด้วย ทรงสถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้รับมหาสมณุตมาภิเษกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ.2394 ถึงปี พ.ศ.2396 รวม 2 พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อพระชนมายุได้ 64 ปี

๘.สมเด็จพระสังฆราช (กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์)

สมเด็จพระสมณเจ้า ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับมหาสมณุตมา ภิเษกเมื่อปี พ.ศ.2434 ขณะพระชนมายุได้ 82 พรรษา

สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ.2435 พระชนม์มายุได้ 83 ปี
๙.สมเด็จพระสังฆราช (สา)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สถิต ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในรัชกาลที่ 5 ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ.2436 ถึงปี พ.ศ.2442 รวม 6 พรรษา

สิ้นพระชนม์เมื่อพระชนมายุ 87 ปี ได้รับการยกย่องว่าเป็นสามเณรอัจฉริยะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

๑๐.สมเด็จพระสังฆราช (กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า ทรงสถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับมหาสมณุตมา ภิเษกเมื่อปี พ.ศ.2443 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรงพระอิสริยยศ 22 พรรษา

สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ.2464 พระชนมายุ 62 ปี ๑๑.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ เป็นพระราชวงศ์ในราชสกุลชมพูนุท ดำรงสมณศักดิ์เมื่อปี พ.ศ.2465 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายกอยู่ 16 ปี

สิ้นพระชนม์ใน พ.ศ.2481
๑๒.สมเด็จพระสังฆราช (แพ)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสถิต ณ วัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2481 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล ทรงดำรงตำแหน่งอยู่ 6 พรรษา

สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2487 เมื่อพระชนมายุ 89 ปี
๑๓.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (กรมหลวงวชิรญาณวงศ์)

ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเมื่อปี พ.ศ.2488 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมน ทรมหาอานันทมหิดล ทรงดำรงตำแหน่งอยู่ 14 พรรษา

สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2501 พระชนมายุ 86 ปี
๑๔.สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภณ)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณพระองค์นี้ สถิต ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ.2503 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงดำรงตำแหน่งอยู่ 2 พรรษา

สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2505 พระชนมายุได้ 73 ปี
๑๕.สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)

เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สถิต ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ.2506 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงดำรงตำแหน่งอยู่ 2 พรรษา

สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2508 พระชนมายุ 91 ปี ๑๖.สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฎฺฐายี)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สถิต ณ วัดมกุฏ กษัตริยารามราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี พ.ศ.2508 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงดำรงตำแหน่งอยู่ 7 พรรษา

สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2514 พระชนมายุ 74 ปี
๑๗.สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร)

เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สถิต ณ วัดพระ เชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2515 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงดำรงตำแหน่งอยู่ 1 พรรษาเศษ

สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2517 พระชนมายุได้ 77 ปี
๑๘.สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร)

เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงอยู่ในตำแหน่ง 14 พรรษา

สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2531 พระชนมายุ 91 ปี
ADVERTISEMENT