ศูนย์เรียนรู้แนววิถีเกษตรพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556 00:00:02 น.

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด จัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้ "SIW-1 Rai Farm" เพื่อเป็นศูนย์กลางในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งครอบคลุม 6 โรงเรียน 11 หมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและกองทุนโรงเรียน เพื่อสร้างรายได้และธุรกิจให้ชุมชน รวมถึงหลุดพ้นจากวงจรความยากจน และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นายนิกร อ่องอ่อน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป บริษัทฯ สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า เหตุผลที่บริษัทฯ เรามุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับชุมชน เพราะเรามองว่าการเกษตรเป็นอาชีพหลักดั้งเดิมของประเทศไทย และไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับชุมชนในพื้นที่ ต.หนองละลอก เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ปลูกยางพาราเป็นหลักอยู่แล้ว นอกจากนี้การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าแค่การสนับสนุนเงินหรือสิ่งของบริจาคนั้นไม่เพียงพอ และยังไม่ตอบรับกับแนวทางการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนของบริษัท ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

โครงการ SIW-1 Rai Farm นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ที่บริษัทฯ ทำมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ School BIRD (Based Integrated rural Development)-การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งร่วมมือกับ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ โดยปันพื้นที่จำนวน 1 ไร่ ซึ่งอยู่ในโรงงานมาปรับปรุงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และอำนวยความสะดวกต่างๆ ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชที่ปลูกอย่างไรให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี และปราศจากสารเคมี การประหยัดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว การทำสวนเกษตรบนพื้นที่จำกัด เป็นต้น ให้แก่ชุมชน ครอบครัวพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่กำลังจะเกษียณ พนักงานผู้รับเหมา โรงเรียน ชุมชน หรือผู้สนใจทั่วไป เข้ามาศึกษาหรือเยี่ยมชม SIW-1 Rai Farm เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และนำมาปรับใช้ในครัวเรือนตลอดจนการดำเนินชีวิตตามวิถีการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

นายนิกร ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันเรามีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชาวต่างชาติ อาทิ เขมร จีน อินเดีย เป็นต้น ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ 1 Rai Farm ของเรา เนื่องจากเรามีการพัฒนารูปแบบการปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสานแบบที่ไม่ต้องปลูกลงดิน ก็สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้เจริญงอกงามตลอดทั้งปี ตลอดจนอุปกรณ์ก็สามารถนำวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้หรือใช้งานไม่ได้มาใช้ เช่น หมวกกันน็อก ยางรถยนต์ ท่อพีวีซี เป็นต้น นอกจากนี้ ขั้นตอนการปลูกก็ไม่ยุ่งยาก ดูแลรักษาง่าย ได้ผลผลิตที่แน่นอน และปราศจากสารพิษ รวมถึงช่วยลดต้นทุนในการผลิต จากการใช้สารเคมี หรือเทคโนโลยีต่างๆ อีกด้วย โดยพื้นที่ 1 ไร่หากเราเพิ่มการปลูกพืชที่สร้างมูลค่าได้ตามฤดูกาล สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านต่อครัวเรือนได้ถึง 20,000-30,000 บาทต่อเดือน

นอกจากนั้นแล้ว เรายังเล็งเห็นถึงปัญหาด้านการตลาดของชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสทางด้านการตลาด และช่องทางจำหน่ายผลผลิต โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ที่สามารถผลิตได้แต่ไม่รู้ว่าจะไปจำหน่ายที่ไหนเนื่องจากไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน เราจึงเกิดแนวคิดในการจัดทำโครงการ "ตลาดนัดสีเขียว...เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม" ขึ้น เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจ กระตุ้นระบบการผลิต-ซื้อ-ขายในท้องถิ่นให้ชาวบ้านพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยสร้างโอกาสและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนให้กว้างขวางมากขึ้น โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า และเปิดพื้นที่บริเวณโรงงานให้พนักงาน ชุมชน เยาวชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ นำสินค้าเกษตร สินค้าปลอดสารพิษ งานฝีมือ หรือสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสินค้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาจำหน่ายเพื่อเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยไม่คิดค่าบริการพื้นที่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ และลดรายจ่ายให้กับครอบครัวแต่ละชุมชน รวมถึงเกิดกระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน และขยายเครือข่ายชุมชนที่นำไปสู่การเป็นตลาดนัดสีเขียวอย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นการสนับสนุนกิจกรรม 5 R (Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Reject) ในการร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนร่วมกันอีกด้วย

ทั้งนี้ ทั้ง 2 โครงการเป็นแนวทางการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ยั่งยืน รวมถึงยังเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ที่เราได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง