สาธิต มรภ.เทพสตรีเตรียมจัดสอบ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 00:00:43 น.

ผศ.วันทนี ปานเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น ทางโรงเรียนสาธิตได้ทำการเปิดรับสมัครนักเรียนสาธิต ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีสถานที่เรียน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทฯ จ.สระบุรี โดยฝ่ายวิชาการได้สรุปผลการรับสมัคร นร.ระดับชั้น ม.1 ที่มาสมัครเรียนประมาณ 1,500 คน และ ม.4 ที่มาสมัครเรียนประมาณ 500 คน ในปีการศึกษานี้ ซึ่งในวันที่ 18 มกราคมนี้ โรงเรียนสาธิตจะเปิดสนามสอบวัดความรู้พื้นฐานกว่า 50 ห้อง โดยทำการเริ่มสอบช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งข้อสอบที่นำมาใช้ในการสอบวัดความรู้พื้นฐานนี้ได้รับการประสานความร่วมมือในการออกแบบทดสอบจากสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โดยแบ่งรายวิชาที่สอบออกเป็น 5 รายวิชา ประกอบด้วยแขนงวิชาย่อยคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม ซึ่งได้มีการจัดห้องสอบไว้ที่ อาคาร 3 อาคาร 5 อาคาร 6 อาคาร 7 อาคาร 10 อาคาร 15 และอาคาร 19 โดยทางโรงเรียนสาธิตจะทำการประกาศผลนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 24 มกราคม 2557 ที่โรงเรียนสาธิตและทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิต

สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนั้น เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ มุ่งสร้างเยาวชนของชาติให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สายวิทย์-คณิต มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเยาวชนของชาติให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ กล้าตัดสินใจและทำในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และพัฒนาสังคมได้อย่างมีคุณภาพ สมดั่งปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "ลูกสาธิตเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำทักษะพัฒนาชีวิต"

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง