กล้วยกรอบแก้ว'นกกระจิบ'จ.ชัยภูมิ สุดยอด'OTOP ห้าดาว'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 00:00:28 น.
ชาตรี ทวีนาท-ธนะ ศุกรวัชรินทร์/ชัยภูมิ

"บ้านหนองบ่อ" เป็นหมู่บ้านเล็กๆ เมื่อประมาณปี 2380 มีราษฎรจากอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้อพยพ มาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้าน ประมาณ 5-6 ครัวเรือน ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อเกลือ ชาวบ้านได้อาศัยบ่อเกลือ แปรรูปเป็นเกลือสินเธาว์ เพื่อประโยชน์ในทางโภชนาการ จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านหนองบ่อ" ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เป็นต้นมา

"บ้านหนองบ่อ" ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ มาทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอบ้านเขว้า ไปอีก 2 กิโลเมตร เข้าไปในหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะเห็นชุมชนบ้านหนองบ่อ หมู่ 6 มีจำนวนประชากรประมาณ 475 คน จาก 154 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์

นางทองขันธ์ กาลเขว้า อายุ 61 ปี ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ หมู่ 6 เล่าว่า "กลุ่มฯ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2542 รวมกลุ่มกันก็เพื่อต้องการสร้างรายได้เสริม โดยได้เริ่มต้นรวมกลุ่มแบบพี่น้อง ทำอาชีพเสริม ลองผิดลองถูกหลายกิจกรรม ต่อมามีเจ้าหน้าที่ทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน.ในสมัยนั้นได้เข้ามาจัดอบรมให้ความรู้ในการแปรรูปผลไม้ที่หาได้จากท้องถิ่นแล้วจำหน่าย ซึ่งสมัยก่อนยังไม่ได้ทำแบบบัญชี ตอนหลังสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านเขว้า ได้เข้าทำการสอนการทำบัญชีให้กับกลุ่ม แรกเริ่มมีสมาชิกประมาณ 12 คน ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 45 คน

ด้วยการนำวัตถุดิบจากชุมชนมาแปรรูปให้เกิดมูลค่า เช่น กล้วยหอมเบา กล้วยน้ำว้า ฯลฯ ต่อมาทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า ได้ให้การสนับสนุนในการคิดชื่อผลิตภัณฑ์ โดยใช้ชื่อว่า "นกกระจิบ" จากการเล่าเรื่องราวของประธานกลุ่มฯ ที่ว่า หากวันไหนมีนกกระจิบมาร้องอยู่ที่ทำ การกลุ่มฯ จะมีลูกค้ามาสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก จึงให้ความสำคัญกับนกระจิบนำโชค นำมาตั้งชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ "นกกระจิบ" สมัยก่อนทางสมาชิกมีรายได้วันละ 25 บาทต่อคน ปัจจุบันสมาชิกมีรายได้ถึงวันละ 300-500 บาท ตามจำนวนสินค้าที่ขายได้ในแต่ละครั้ง ปัจจุบันได้ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ หมู่ 6 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 (ทะเบียนเลขที่ 4-36-02-06/1-009) ทางกลุ่มฯ ได้มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กล้วยกรอบแก้ว, ขนมดอกจอก, ขนมนางเล็ด, กล้วยกวน และเผือกกรอบแก้ว"

ด้าน นายสุเชาว์ วงศ์แสง พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า กล่าวว่า "กลุ่มแม่บ้านหนองบ่อ หมู่ 6 ได้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบ ซึ่งเดิมที่หาได้จากชุมชน เป็นขนมพื้นบ้านธรรมดา แต่รสชาติ ไม่ธรรมดาอย่างที่คิด มีจุดเด่นทั้งรสชาติ รูปลักษณะ สีสัน บรรจุภัณฑ์ที่น่ารับประทานอย่างยิ่ง ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า ได้ส่งเสริมการพัฒนาโดยเฉพาะการทำกล้วยกรอบแก้ว ได้ส่งเสริมให้หมู่บ้าน เป็นตัวอย่างความพอเพียง ส่งเสริมการปลูกกล้วยพันธุ์หอมเบา เพื่อนำผลผลิตที่ได้ มาทำกล้วยกรอบแก้ว ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านนำกล้วยหอมเบาไปปลูก เป็นจำนวน 700 หน่อ จนปัจจุบันได้ขยายพันธุ์ไปทั่วทั้งหมู่บ้าน เป็นการลดการซื้อกล้วยจากอำเภอและจังหวัดต่างๆ พร้อมกับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย พร้อมกันนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า ก็ได้ส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อส่งเสริมสินค้าของชุมชนที่มีอยู่ ไปสู่ท้องตลาดทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ปัจจุบันมีลูกค้ามาสั่งซื่อผลิตภัณฑ์ของชุมชน ต่อเดือนประมาณ 3-4 แสนบาท ส่วนด้านบรรจุภัณฑ์ ได้พัฒนาให้กลุ่มได้มีความรู้ในการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เช่น การทำป้ายสินค้า มีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา และที่ผ่านมาก็ได้ให้สมาชิกในกลุ่มฯ ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อจะได้นำความรู้ ประสบการณ์มาปรับปรุงรูปแบบให้ดีขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันทางกลุ่มฯ ได้ผ่านการลงทะเบียนเป็นกลุ่มสินค้า OTOP และผ่านการคัดเลือกสุดยอดสินค้า "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ได้รับการรับรองให้เป็นสินค่า "OTOP ห้าดาว" ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยภูมิ เป็นอย่างมาก สินค้าได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าภายในและต่างจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชนทั้งภูมิภาคและส่วนกลาง หากมาที่จังหวัดชัยภูมิ นอกจากสินค้า หม่ำ ไส้กรอก ผ้าไหม หรืออื่นๆ แล้ว ก็จะต้องถามถึง "กล้วยกรอบแก้ว"

เมื่อหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาดูแล สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนอย่างเอาใจใส่ เช่นหน่วยงานของอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ แห่งนี้แล้วละก็ ความเข้มแข็ง การพึ่งพาตนเอง ความรัก ความสามัคคีในชุมชน พร้อมกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็ย่อมจะดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนแน่นอน

สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ หมู่ 6 "นกกระจิบ" เลขที่ 205 หมู่ 6 บ้านหนองบ่อ ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทร.044-839-435 หรือ 08-1976-9668 (คุณสุเชาว์ วงศ์แสง), 08-4542-7946 (คุณทองขันธ์ กาลเขว้า)

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง