คอลัมน์ : ทั่วทิศเมืองไทย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 2 กันยายน 2552 09:28:18 น.

สยุมพร ลิ่มไทย ผวจ.ระยอง เป็นประธานโครงการเยี่ยมยามเย็น หิ้วปิ่นโตเดินสาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่หลังเลิกงาน พูดคุยสารทุกข์สุกดิบ รับฟังปัญหาของชาวบ้าน และหาทางช่วยเหลือต่อไป ที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทยบ้านขุนอินทร์ หมู่ 1 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ในวันที่ 2 กันยายน โดยทยอยเดินสายเยี่ยมจนครบทั้ง 7 อำเภอ

วรชัย อุตตมชัย รอง ผวจ.พะเยา ร่วมกับ พรสถิต นฤนาถวานิช ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิต และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นผู้ยากไร้และมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ จำนวน 357 ทุน จากโรงเรียนใน จ.พะเยา จำนวน 63 แห่ง

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการศาลรัฐธรรมนูญพบปะประชาชนในภูมิภาค ที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในงานมีนิทรรศการ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และในวันที่ 7 กันยายน มีสัมมนาเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” เวลา 08.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วรรัช จำปามูล อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ บอกว่า จังหวัดอำนาจเจริญมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ติดลำดับที่ 75 ต่ำสุดของประเทศ บุญสนอง บุญมี ผวจ.อำนาจเจริญผลักดันให้ส่วนราชการต่างๆ ขับเคลื่อนสร้างรายได้จังหวัดให้สูงขึ้นเพื่อให้จีดีพีอยู่ในลำดับที่ 57 ในฐานะอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญต้องการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงานผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลขนาด 8-9 เมกะวัตต์ จำนวน 2-3 โครงการ

ณรงค์ศักดิ์ กาญจนรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นครศรีธรรมราช เขต 1 อ.ฉวาง กล่าวว่า ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.กว่า 27 ล้านบาทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการเกษตร ส่งเสริมอาชีพและเทคโนโลยีใหม่ๆ

ยุทธ์ เทพวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จัดอบรมเกษตรกรผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดใช้ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนผลิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลจอมทอง

ธีรชัย ชั่งใจ ปลัด อบต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี บอกว่า ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการวิทยุชุมชนรุ่นจิ๋ว เพื่อให้นักเรียนออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้องและชัดเจน กล้าแสดงออก กล้าพูด โดยหวังว่าเยาวชนจะนำความรู้ไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นได้

สุรเกียรติ เพชรประดับ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา บอกว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยเข้มแข็ง ปี 2553 วงเงิน 250 ล้านบาท เพื่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ต.แม่ใจ และ ต.ศรีถ้อย ถึงหนองเล็งทราย ระยะทาง 5 กิโลเมตร

“เพลิงตะวัน”
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง