สพฐ.ประกวดบทร้อยแก้วร้อยกรอง  เทิดพระเกียรติและปลูกฝังความจงรักภักดี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2552 10:05:34 น.
สพฐ.ประกวดบทร้อยแก้วร้อยกรอง  เทิดพระเกียรติและปลูกฝังความจงรักภักดี

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการกพฐ.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการ เพื่อพัฒนาประเทศและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยให้ดีขึ้น ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทั้งสองพระองค์ทรงเปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย ด้วยจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งเพื่อรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน และเพื่อให้ทุนส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนมีใจรักการประพันธ์ และงานศิลปะภาพวาด และที่สำคัญคือการได้ส่งเสริมความรู้แก่ศึกษานิเทศก์ และครูภาษาไทย ในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่นักเรียนในการเขียนบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และการใช้คำราชาศัพท์ที่เหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการจัดทำโครงการเทิดพระเกียรติ วุฒิสภา จัดโครงการเทิดพระเกียรติเพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีโดยประกวดบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองประพันธ์ และภาพวาด เรื่อง “เรารักพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี” ชิงเงินรางวัล

โครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประกวดเรียงความ ประเภทบุคคล แบ่งเป็น 6 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกวดร้อยกรอง ประเภททีม ทีมละ 3 คนแบ่งออกเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกวดวาดภาพ ประเภทบุคคล แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยเนื้อหาสาระต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นของตนเอง และเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อนและมีสิทธิ์  ส่งผลงานเข้าประกวดคนหรือทีมละหนึ่งผลงานเท่านั้น

การประกวดในรอบแรกจะเป็นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้สนใจสามารถส่งผลงานโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552  และการประกวดรอบสุดท้ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะมีหนังสือเชิญผู้เข้ารอบสุดท้าย เฉพาะประเภท บทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองทุกระดับไปประกวดผลงานใหม่ (เขียนสด) และจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดและได้รับรางวัลรอบสุดท้ายทุกประเภท ทุกระดับ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2552 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร.0-228-5747, 0-2 628 5343 และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทรศัพท์ 0-2831-9351-4

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง