เปิดตัว “ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ต้นแบบ”

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2552 09:59:30 น.
เปิดตัว “ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ต้นแบบ”
ไม่เบื่อเรียนคณิตศาสตร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 36 ปี  ไปเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 ณ โรงเรียนดาราคาม ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยมี บริษัททริส คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ

อ.สมเกียรติ เพ็ญทอง นักวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในการจัดทำห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ต้นแบบ เล่าว่า ห้องปฏิบัติการนี้พัฒนาขึ้นจากห้องเรียนปกติของโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนด้วยตนเองตามศักยภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ใช้โปรแกรม GSP สื่อดิจิตอล CD-Rom และอื่นๆ

“สสวท.ต้องการให้ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ที่จะพัฒนาขึ้นนี้เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนต่างๆ สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ของตนเองได้ อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาพรวมดีขึ้นต่อไป”

สื่อหรือกิจกรรมที่อยู่ในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ต้นแบบโรงเรียนดาราคาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่ 1 สื่อที่เป็นวัสดุอุปกรณ์สำหรับการนำเสนอของครูและนักเรียน ที่ขาดไม่ได้คือ คอมพิวเตอร์  โปรเจกเตอร์ และจอภาพ เครื่องเสียง ส่วนที่ 2 ตู้สำหรับใส่สื่อ  โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโต๊ะนักเรียนเราจะจัดในลักษณะที่นั่งกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีการทำงานหรือทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม ส่วนที่ 3 ถือได้ว่าเป็นสื่อหลักและจำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์คือสื่อที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ อย่างเช่น อุปกรณ์พวกชั่ง ตวง วัด  ตัวนับ บัตรภาพ บัตรตัวเลข  อุปกรณ์การทดลองต่างๆ เช่น วงล้อหมุน สำหรับใช้สอนเรื่องความน่าจะเป็น สื่อประเภทพวกรูปทรงต่างๆ สำหรับใช้จัดกิจกรรมเรื่องเรขาคณิต แม้กระทั่งสื่อในรูปแบบโปสเตอร์หรือเกมทางคณิตศาสตร์ต่างๆ สำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สื่ออีกประเภทหนึ่งที่ สสวท.ส่งเสริมให้มีในห้องปฏิบัติการแห่งนี้คือ สื่อดิจิตอล และโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ อย่างเช่น Learning Object คณิตศาสตร์ GSP เป็นต้น

อาจารย์สมเกียรติ เพ็ญทอง อธิบายว่า สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการใช้ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด คือ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนนำนักเรียนเข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องที่จำเป็นหรือเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ อย่างเช่น กิจกรรมที่จำเป็นต้องมีการทดลอง และทำงานเป็นกลุ่ม อย่างเช่นเรื่องความน่าจะเป็น ซึ่งต้องมีการทดลองหมุนวงล้อ หรือทอดลูกเต๋า เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องความน่าจะเป็นร่วมกัน เป็นต้น

“ที่จริงแล้ว ครูผู้สอนสามารถทำให้ห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติหรือทดลองผ่านสื่อต่างๆ เพียงแต่ว่าในบางครั้งการปฏิบัติกิจกรรมภายในห้องเรียนจะมีความยุ่งยาก และขาดความพร้อมด้านวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีห้องเรียนสักห้องที่รวบรวมวัสดุ/อุกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนเหล่านี้ไว้ เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติ ห้องที่ว่านี้จึงถูกเรียกว่า ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์”

สำหรับขั้นตอนต่อไป สสวท.จะจัดประชุมปฏิบัติการการใช้ห้องฯ ให้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนดาราคาม และโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อให้ครูเหล่านี้ได้รับทราบว่าในห้องมีสื่ออะไรบ้าง และสื่อแต่ละอย่างสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องต่างๆ ได้อย่างไร ซึ่งเมื่อครูได้ความรู้ตรงนี้ไปแล้ว ก็เชื่อได้ว่าครูเหล่านี้ก็จะนำนักเรียนไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการฯ ได้

สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้ห้องปฏิบัติการแห่งนี้สามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนต่างๆ ได้ คือ ความไม่หยุดนิ่ง สสวท.ก็จะพัฒนาตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยสื่อต้นแบบ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งมีการทดลองใช้จริงๆ เสร็จแล้วนำมาปรับปรุง และเก็บไว้สำหรับเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่สนใจต่อไป

ท้ายสุด อาจารย์สมเกียรติ เปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนสนใจเรียนคณิตศาสตร์และไม่เบื่อวิชานี้ ว่า วิธีหนึ่งที่จะช่วยได้คือครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็ก เด็กเล็ก โดยเฉพาะนักเรียนในระดับอนุบาลและประถม เขาจะอยู่นิ่งๆ ได้ไม่นาน ซุกซนไปตามวัย ดังนั้นการที่ครูจะจับเด็กนักเรียนเหล่านี้มานั่งนิ่งๆ ฟังครูอธิบายหรือสอนหน้าชั้นเรียนเป็นเวลานานๆ ก็ทำให้พวกเขาอึดอัด จนนำไปสู่การเบื่อเรียน และไม่ตั้งใจเรียนในที่สุด  การจัดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติหรือทดลองจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ ทำให้พวกเขาสนุกและตื่นเต้น จะช่วยให้พวกเขาชอบที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สรุปก็คือ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ช่วยได้ครับ

สินีนาฎ ทาบึงกาฬ
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง