รู้ไว้ใช่ว่า...ประกันสังคม มาตรา 40  สิทธิประโยชน์เพื่อคนทำงาน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551 10:02:02 น.
รู้ไว้ใช่ว่า...ประกันสังคม มาตรา 40  สิทธิประโยชน์เพื่อคนทำงาน

มิติของความเป็นมนุษย์ คือความเคารพ เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ในลักษณะมนุษย์สัมผัสมนุษย์ อย่างคนที่เท่าเทียมกัน เห็นอกเห็นใจกัน นี่คือสิ่งที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสังคมทุกสาขาอาชีพ ดังนั้นเพื่อเป็นการให้โอกาสผู้ที่ทำงานซึ่งไม่ได้อยู่ในสังกัดของสถานประกอบการใด สำนักงานประกันสังคมจึงได้มีกฎหมายมาตรา 40 ขึ้นมา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้ทำงานกับสถานประกอบการ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระทุกสาขาอาชีพสามารถเป็นผู้ประกันตนกับทางสำนักงานประกันสังคมได้ โดยได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับจำนวนเงินสมทบที่ส่งและให้ผู้ประกันตนสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยให้แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระทุกภาคส่วนทั่วประเทศ สามารถยื่นความจำนงสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน โดยต้องชำระเงินสมทบปีละ 3,360 บาท โดยชำระระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม ของทุกปีๆ ละครั้ง

ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 ประการ ดังนี้ 1.คลอดบุตร ค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 3,000 บาทต่อครั้ง คนละไม่เกิน 2 ครั้ง โดยต้องเป็นผู้ประกันตนมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 เดือนติดต่อกัน 2.ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาลตามอาการทุพพลภาพเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท เงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นรายเดือนอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันอัตราสูงสุด เป็นเวลา 15 ปี นับแต่เดือนที่ทุพพลภาพ โดยต้องเป็นผู้ประกันตนมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 เดือนติดต่อกัน และ 3.เสียชีวิต ค่าทำศพ 100 เท่า ของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันอัตราสูงสุด โดยหากเป็นกรณีตายด้วยอุบัติเหตุได้รับสิทธ์ทันที หากตายด้วยสาเหตุอื่นมีสิทธิ์หลังจากเดือนที่ผู้ประกันตนได้ออกเงินสมทบ

ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทำงานกับสถานประกอบการ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระทุกสาขาอาชีพมั่นใจได้ว่า ยังสามารถเป็นผู้ประกันตนกับทางสำนักงานประกันสังคมได้ โดยได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับจำนวนเงินสมทบที่ส่งและให้ผู้ประกันตนสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง