กรมบังคับคดีจัดสื่อสัญจร ยึดทรัพย์กว่าแสนคดี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2551 10:03:08 น.

กรมบังคับคดีจัดสื่อสัญจร ยึดทรัพย์กว่าแสนคดี

เชียงใหม่/ ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ นางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย รองอธิบดีกรมบังคับคดี (ฝ่ายบริหาร) นายปกรณ์ ปฏิพิมพาคม ผู้อำนวยการกองจำหน่ายทรัพย์สิน และนายบุญธรรม ทองขลิบ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจร กรมบังคับคดี โดยนำสื่อมวลชนจากส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว นโยบายแลการพัฒนาการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมบังคับคดีประจำปี 2551 พร้อมชมบรรยากาศการขาดทอดตลาดทรัพย์สินและทรัพย์ที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่

นางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย รองอธิบดีกรมบังคับคดี (ฝ่ายบริหาร) เปิดเผยถึงนโยบายการพัฒนางานการขายทอดตลาดในปี 2551 ว่า ทางกรมได้ออกประกาศกำหนดนโยบายการขายทอดตลาดให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน และกระตุ้นการขายทอดตลาด รวมทั้งปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพื่อจัดความสามารถในการดำเนินงานในภูมิภาคให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ทั้งด้านการบริหารการจัดการ การเงิน และบุคลากร นอกจากนั้นได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นบรรยากาศการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้คึกคักมากขึ้น การประกาศกำหนดราคาเริ่มต้นที่สมควรขายทรัพย์ที่ร้อยละ 80 ของราคาประเมิน และหากไม่มีผู้เข้าสู้ราคาในการขายครั้งที่ 2 จะเริ่มต้นร้อยละ 50 ของราคาประเมิน และหากมีผู้คัดค้านราคาที่มีผู้เสนอราคาสูงสุดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเลื่อนการขายออกไป โดยผู้เสนอราคาสูงสุดต้องผูกผันกับการเสนอราคาเป็นระยะเวลา 30 วัน การแก้ไขค่าธรรมเนียมการขายทอดตลาดให้ต่ำกว่าเดิมคือร้อยละ 3 จากเดิมร้อยละ 5 เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง และการขอคืนภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย นอกจากนั้นกรมบังคับคดีได้รับการอนุมัติงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท ในการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพ่ง การจัดทำระบบคลังข้อมูลด้านการบังคับคดี และการจัดชื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมอีก 1,500 เครื่อง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2551 กรมบังคับคดีได้ตั้งเป้าหมายการผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี จำนวน 1.1 แสนบ้านบาท จากผลการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550-กุมภาพันธ์ 2551 สมารถผลักดันได้จำนวน 45,284.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.17 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ และหลังจากออกมาตรการต่างๆ คาดว่าจะสามรถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน ส่วนปี 2550 ที่ผ่านมา กรมได้ตั้งเป้าหมายการผลักดันทรัพย์สินไว้ที่ 160,000 ล้านบาท ผลสามารถผลักดันทรัพย์สินได้ถึง 165,810.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 103.63

สำหรับในปีนี้ กรมบังคับคดีมีคดียึดอสังหาริมทรัพย์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 113,784 คดี คิดเป็นมูลค่ากว่า 165,000 ล้านบาท และได้มีการประกาศขายทอดตลาดไปแล้ว จำนวน 43,327 คดี มูลค่ากว่า 64,947 ล้านบาท ส่วนปีที่ผ่านมา มีคดียึดอสังหาริมทรัพย์จำนวน 158,163 คดี คิดเป็นมูลค่ากว่า 239,292 ล้านบาท

ด้าน นายบุญธรรม ทองขลิบ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ มีคดียึดทรัพย์ จำนวน 670 เรื่อง ทุนทรัพย์ในการฟ้องร้อง 1,737 ล้านบาท ยึดทรัพย์สินเป็นมูลค่า 1,236 ล้านบาท แบ่งเป็นที่ดินว่างเปล่า 61% ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 34% ห้องชุด 3% ทรัพย์สินหรือสิทธิการเช่า 1% นอกจากนั้นสำนักงานกรมบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมชั้นบังคับคดี การลดระยะเวลาในการขับไล่ การขยาย ระยะเวลาการวางเงินกรณีผู้ชื้อทรัพย์จำเป็นต้องใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบรายละเอียดของทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดมากขึ้น รวมทั้งการจัดมหกรรมการขายทอดตลาดในวันหยุดราชการ เพื่อความสะดวกกับผู้สนใจเข้าร่วมประมูลชื้อทรัพย์โดยจัดขายทอดตลาดที่ห้อง รอยัลออร์คิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด 14 มิถุนายน 2551

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง