สหกรณ์ พม.โอบอุ้มสมาชิกรับเปิดเทอม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2551 09:37:44 น.
สหกรณ์ พม.โอบอุ้มสมาชิกรับเปิดเทอม

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด เปิดให้บริการเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรับเปิดเทอมปีการศึกษา 2551 โดยเน้น “ความพึงพอใจของสมาชิก คือบริการของเรา”

นายปกรณ์ พันธุ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ได้ให้บริการการกู้เงินสามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน ในเดือนพฤษภาคม 2551 จำนวน 200 กว่าราย เป็นเงิน 50 ล้านบาทเศษ โดยสมาชิกส่วนใหญ่ได้กู้ไปใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าการศึกษาของบุตร ซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ให้บริการสมาชิกด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสหกรณ์ได้จัดเครื่องดื่มและห้องน้ำสะอาดไว้บริการแก่สมาชิกอีกด้วย ทั้งนี้ได้เปิดบริการสมาชิกตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.”

ปัจจุบันสหกรณ์มี นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานกรรมการฯ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 8,485 ราย ทุนเรือนหุ้น 1,834 ทุนสำรอง 170 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินสวัสดิการสงเคราะห์เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมที่ได้จัดพิจารณาให้การช่วยเหลือตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกคือ สมาชิกได้รับการสงเคราะห์รายละ 40,000 บาท คู่สมรสรายละ 20,000 บาท สำหรับบิดา มารดา และบุตรเมื่อถึงแก่กรรมได้รับรายละ 5,000 บาท

หากเกิดอัคคีภัยที่บ้านจะได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 5,000 บาท และมีกองทุนช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ในกรณีที่สมาชิกได้กู้เงินสามัญถึงแก่กรรม หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือถูกให้ออกจากราชการ จะมีการช่วยเหลือตามความเหมาะสม รายละไม่เกิน 50,000 บาท

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง