ก.ป่าไม้โชว์รูปแบบการจัดการป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด จ.ลพบุรี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2551 10:20:10 น.
ก.ป่าไม้โชว์รูปแบบการจัดการป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด จ.ลพบุรี

กรมป่าไม้โชว์ผลสำเร็จ รูปแบบการจัดการ “ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด” จ.ลพบุรี ช่วยดูแลพื้นที่ป่าชัยบาดาล สร้างความสมบูรณ์แหล่งน้ำ ลดปัญหาภัยแล้ง จนคว้ารางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2551

นายชลธิศ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้มีนโยบายที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาพื้นที่ป่า ควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม โดยอาศัยรูปแบบการดำเนินงานของ “ป่าชุมชน” ซึ่งที่ผ่านมามีการส่งเสริมและจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศไปแล้วไม่น้อยกว่า 8,000 แห่ง รวมพื้นที่ป่าที่ได้รับการดูแลและฟื้นฟูด้วยความร่วมมือของชุมชนมากกว่า 2 ล้านไร่

สำหรับ “ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล จ.ลพบุรี ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 4, 5 และ 6 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี มีประชาชน 200 กว่าครัวเรือนที่อาศัยรอบพื้นที่ป่า ซึ่งมีราว 800 ไร่ เป็นหนึ่งในป่าชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ที่กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชนได้เข้ามาส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้การจัดการป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์ป่าอย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างคนกับป่า จนได้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนในปี 2547

ทั้งนี้ เดิมพื้นที่ดังกล่าว ประสบปัญหาการบุกรุกทำลายป่าจากกลุ่มนายทุน และพื้นที่ป่าบางแห่งได้มีการจัดสรรให้แก่ประชาชนได้เข้าไปทำประโยชน์ทำให้เหลือพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์น้อยลง นอกจากนั้น ยังเกิดปัญหาไฟป่าเกือบทุกปี จนทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรม และน้ำซับในลำห้วยต่างๆ ที่เคยสมบูรณ์ลดน้อยลง ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนโดยรอบประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากทุกปี  ทำให้ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และได้ร่วมกันดูแลพื้นที่ป่าภายใต้การดำเนินงานของ “กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด” ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในท้องถิ่น

ปัจจุบันผลการดำเนินงานของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2549 ประเภทชุมชน จากคณะทำงานรางวัลลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และล่าสุด ยังได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ในโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดตั้งป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนโดยรอบป่าได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเหมาะสม มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จะเห็นได้จาก “ป่าชุมชนเขาอ้ายโป้ด” ที่ปัจจุบันพื้นที่ป่าเขาอ้ายโป้ดได้รับการดูแลและฟื้นฟู จนเกิดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้น้ำซับในลำธารต่างๆ มีเพิ่มขึ้น ลดปัญหาภัยแล้ง อีกทั้ง ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสมุนไพร เพื่อมาเป็นอาหาร ยารักษาโรคได้  นอกจากนั้น ชุมชนยังรวมกลุ่มกันนำพืชสมุนไพรจากป่าชุมชนมาแปรรูปผลิตเป็นสินค้าของชุมชนโดยอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น สบู่สมุนไพร ดินสอพองถนอมผิว ลูกประคบสมุนไพร ซึ่งช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง