แบรนด์ข้าวหอมมะลิ “ทุ่งกุลาฟาร์ม”

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2551 11:27:20 น.
แบรนด์ข้าวหอมมะลิ “ทุ่งกุลาฟาร์ม”
แบรนด์แห่งเกษตรกรไทย

ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นทุ่งกว้างใหญ่ของภาคอีสาน มีเนื้อที่ประมาณ 2,107,681ไร่ อาณาเขตครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ อ.ปทุมรัตน์ อ.เกษตรวิสัย และ อ.สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ อ.มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิแหล่งใหญ่ของประเทศ โดยข้าวหอมมะลิ หรือชื่อทางราชการว่า “ข้าวขาวดอกมะลิ 105” เป็นข้าวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องความหอม นุ่ม อร่อย เป็นคุณลักษณะพิเศษต่างจากข้าวพันธุ์อื่น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้เป็นที่ยอมรับกันว่ามีมาตรฐาน ส่งผลให้ชื่อเสียงของข้าวหอมมะลิโด่งดังไปทั่วโลก

และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นสินค้าลักษณะพิเศษ ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงการส่งออก กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้มีการส่งเสริมการจัดการธุรกิจการตลาดของสถาบันเกษตรกร โดยการพัฒนาการรวมตัวกันของเกษตรกร เพื่อเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรในการรวบรวมผลผลิตเพื่อการแปรรูป การจำหน่าย เชื่อมโยงกับตลาดภายในและต่างประเทศ และให้ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจสหกรณ์ให้แก่เกษตรกร การแปรรูปข้าวให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปและการปรับปรุงคุณภาพข้าวและการบรรจุหีบห่อ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการธุรกิจด้านการตลาดแบบครบวงจรของสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพเพื่อดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกของเกษตรกรในพื้นที่  เชื่อมโยงด้านการตลาดกับผู้ประกอบการธุรกิจ(Contract) โดยการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ข้าวเปลือก ข้าวสาร อีกทั้งสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในแหล่งชุมชนที่คมนาคมสะดวก และหาโอกาสขยายช่องทางการตลาด

ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้นั้น เป็นที่ยอมรับกันว่ามีมาตรฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งขณะนี้สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จำกัด จังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด จังหวัดยโสธร และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ศรีสะเกษ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่สามารถผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยมีต้นทุนการผลิตน้อยลง ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP แล้ว มารวมตัวกันเป็นเครือข่าย พร้อมทั้งได้ทำข้อตกลงร่วมกันที่จะผลิตสินค้าข้าวหอมมะลิออกสู่ตลาดภายใต้ตราสินค้าเดียวกัน คือ ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาฟาร์ม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจากพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้อีกด้วย

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการสร้างตราสินค้าและการสร้างแบรนด์ (Brand) มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อผู้บริโภค เนื่องจากแบรนด์ ยี่ห้อ หรือตราสินค้า มีความสำคัญในการสื่อความหมายของภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Image) ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และการสร้างความมั่นใจถึงระดับคุณภาพ (Quality) ให้กับผู้บริโภค  จนทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้านั้นๆ ความเชื่อมั่นนี้เองจะทำให้ผู้บริโภคยินดีซื้อสินค้าถึงแม้ว่าสินค้าชนิดนั้นจะมีราคาแพงก็ตาม

ดังนั้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นสินค้าลักษณะพิเศษ จึงได้กำหนดมาตรฐานสร้างเครื่องหมายการค้า และให้มีการรับรองมาตรฐานตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงการส่งออก กล่าวคือ จะมีการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานข้าวหอมมะลิตั้งแต่ระดับฟาร์ม การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อ จนถึงผู้บริโภค เพื่อขยายโอกาสข้าวสารหอมมะลิมาตรฐานทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐานสู่ตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ ซึ่งการสร้างตราสินค้าข้าวของสหกรณ์ในพื้นทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากสินค้าข้าวทั่วไปนั้น จำเป็นต้องดำเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาสินค้าข้าวของสหกรณ์ให้ได้คุณภาพและได้มาตรฐานสม่ำเสมอ สหกรณ์ที่มีโรงสีข้าวในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ปัจจุบันใช้ตราสินค้าตราเกลียวเชือก ตราจังหวัด เป็นตราสินค้าข้าวสารของสหกรณ์ที่ผลิตจากโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลา สหกรณ์ในโครงการฯ จึงริเริ่มสร้างตราสินค้าข้าวที่มีเอกลักษณ์เพื่อใช้ร่วมกันแทนตราที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความโดดเด่นในสินค้าข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และสร้างทัศนคติที่ดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้าให้รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

นายปราโมช ถาวร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงการสร้างแบรนด์ข้าวหอมมะลิว่า “ตอนนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สร้างแบรนด์ของสหกรณ์เอง ซึ่งข้าวของสหกรณ์เขตทุ่งกุลาร้องไห้เป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ที่เรากล้ายืนยันเนื่องจากเราได้ทำธุรกิจข้าวกับบริษัทแอมเวย์ และเขาก็เอาไปขายในนามของแอมเวย์ ถึงแม้ราคาจะสูงมากกว่าตลาดแต่มีคนซื้อ เพราะผู้บริโภคมีความมั่นใจในแบรนด์แอมเวย์ เมื่อข้าวของสหกรณ์เข้าไปสู่กระบวนการของแอมเวย์จนเป็นที่ยอมรับ เราก็ต้องการให้ผู้บริโภครู้ว่าข้าวนี้คือข้าวที่สหกรณ์ทำเองจริงๆ เราจึงทำแบรนด์ของสหกรณ์ออกมาเป็นแบรนด์ของสหกรณ์โดยตรง”

และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นสินค้าลักษณะพิเศษ โดยการกำหนดมาตรฐานสร้างเครื่องหมายการค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงสนับสนุนสหกรณ์ให้มีตราสินค้าข้าวของสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อนำไปใช้เป็นตราสินค้าร่วมกัน บริหารจัดการร่วมกันภายใต้การใช้สินค้าตราเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน รวมถึงร่วมกันพัฒนาให้เป็นตราที่เข้มแข็งและมีคุณค่า เกิดภาพลักษณ์ที่ดีมีคุณค่า(Brand Quality) เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและสร้างทัศนคติที่ดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

“คาดว่าผลผลิตที่เกิดจากโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ จะสร้างความโดดเด่นของสินค้าข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของผู้บริโภคต่อตราสินค้าให้รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ตามเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นสินค้าลักษณะพิเศษ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กระตุ้นให้สหกรณ์เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวของโครงการตามข้อกำหนดการใช้ตราสินค้า เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าข้าวตามโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นที่ประจักษ์ และช่วยพัฒนาการทำงานร่วมกันและผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสหกรณ์ ในการสร้างตราเพื่อให้เกิดเป็นแบรนด์สินค้าคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศต่อไป.

คนเกษตร/รายงาน
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง