“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สู่ความสมดุลของระบบสังคมเมืองกรุง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:28:40 น.
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สู่ความสมดุลของระบบสังคมเมืองกรุง

กระแสเศรษฐกิจพอเพียงในระยะที่ผ่านมาทำให้หลายฝ่ายมีความตื่นตัวตอบรับนำมาปฏิบัติอย่างคึกคัก ต่างกำหนดโครงการต่างๆ ตามแนวทางของพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานหลักปรัชญาด้านเศรษฐศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่งกับสังคมไทย

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สามารถตอบโจทย์สังคมไทยได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหา สามารถพลิกฟื้นความสมดุลของระบบสังคมได้ทุกระบบ ทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การศึกษา แม้กระทั่งวัฒนธรรม โดยสามารถส่งเสริมการทำหน้าที่ของระบบต่างๆ เหล่านั้นให้เกิดความสมบูรณ์ในแนวทางความพอเพียงได้

กรุงเทพมหานครได้มีการดำเนินโครงการต่างๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง หลากหลายโครงการ กระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ แต่ไม่ได้รวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการนำไปใช้ ดังนั้นเพื่อเป็นทิศทางในการขยายผลโครงการเหล่านั้นอย่างชัดเจน ให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ พร้อมกระจายสู่ส่วนต่างๆ ของสังคม จึงได้มีการจัดทำแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อรวบรวมโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วได้ผลดีเข้าเป็นแผนในการนำไปสู่การปฏิบัติ ขยายผลต่อให้กระจายสู่ทุกภาคส่วนของกรุงเทพมหานคร มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานครในเร็วๆ นี้ ... เรียกได้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศที่มีการจัดทำแผนแม่บทนี้

นับจากปี 2549 กรุงเทพมหานครได้น้อมนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแกนในการขับเคลื่อนนโยบายในปีที่ 2 และ 3 ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันอย่างต่อเนื่องจนขณะนี้ได้เกิดโครงการต่างๆ มากมาย เนื่องจากคณะผู้บริหารได้เห็นความสำคัญและมีความเห็นว่าจะสามารถตอบคำถามกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครได้ นอกจากนั้นยังเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและบริหารงานกรุงเทพมหานครให้ดำเนินไปในทางสายกลางอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะสนองความต้องการ สามารถสร้างความสุขแก่ชาวกรุงเทพมหานครได้ตรงจุด โดยใช้ความพอเพียงเป็นตัวตั้ง 3 หลักการ คือ “ความพอประมาณ” “ความมีเหตุผล” และ “การมีภูมิคุ้มกันที่ดี” ด้วยนโยบาย “ชีวิตกรุงเทพฯ ชีวิตพอเพียง เพื่อความสุขแบบพอเพียง”

นโยบาย “ชีวิตกรุงเทพฯ ชีวิตพอเพียง เพื่อความสุขแบบพอเพียง” เป็นนโยบายที่จะฟื้นคืนกรุงเทพฯ กลับสู่สมดุลของการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยถือเอา “คนกรุงเทพฯ” เป็นตัวตั้งของการพัฒนา ให้สามารถวัดผลความสำเร็จของทิศทางการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของคนกรุงเทพฯ ภายใต้พื้นฐานความพอเพียงตามแนวทางในการพัฒนา 3 ประการ คือ “ชีวิตพอเพียง” (Sufficiency Life) “ความสุขพอเพียง” (Sufficiency Happiness) และ “ชีวิตคนกรุงเทพฯ” (City Life-Healthy Life)

การจะไปถึงแผนแม่บทการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานครจะสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับกลไกของการจัดทำ ในทัศนะของ ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ หัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นักวิชาการที่ร่วมจัดทำแผนดังกล่าว ได้ให้แง่คิดที่น่าสนใจ ว่า หากจะนำกรุงเทพฯ สู่เมืองแห่งความพอเพียง นั้น จะต้องทำให้ระบบสังคม ได้แก่ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทำหน้าที่ไปด้วยกันได้ทั้งหมด อย่างกลมกลืน และลงตัว ด้วยการนำภารกิจต่างๆ ที่กระทำอยู่เป็นประจำนั้นมาเชื่อมโยงเข้าสู่ความพอเพียง ดึงเอาสิ่งดีๆ ที่เป็นแบบอย่างความพอเพียง มารวบรวม แล้วจัดหมวดหมู่อย่างชัดเจน ให้เห็นเป็นรูปธรรม เป็นตัวแบบหรือ Model สามารถนำไปปฏิบัติได้เลย จากนั้นนำมาประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าทำได้จริง เห็นผลจริง ทำไปพร้อมๆ กับการสร้างจิตสำนึกและความรอบรู้ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เรียกได้ว่า เอาของเดิมมาขยายผล ต่อยอด ให้เกิดผลในวงกว้าง ซึ่งเข้าหลักการที่ว่า “อย่าทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็น” เพราะเราไม่ต้องตั้งโครงการใหม่ เพียงแต่ใช้ของเดิมให้เป็นประโยชน์ เท่านี้ก็เป็นการนำหลักปรัชญาไปใช้ได้แล้ว

ตามทัศนะของผู้เขียน การจะสร้าง “กรุงเทพฯ เมืองแห่งความพอเพียง” ให้ได้จริงนั้น จะต้องมีการพัฒนาคนไปในทิศทางของแนวปรัชญา เริ่มที่สิ่งที่มีอยู่พร้อมกับการสร้างจิตสำนึกกระแสความพอเพียง โดยเฉพาะบุคลากรของกรุงเทพมหานครเอง เพื่อเป็นแบบอย่างขยายไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน เป็นการระเบิดจากข้างใน กระจายสู่พฤติกรรมความพอเพียงในที่สุด....ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายของแผนแม่บทนี้อย่างยิ่ง....ที่จะสร้างให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งความพอเพียง.....

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง