ศธ.ประกาศกระจายอำนาจบริหาร ด้านวิชาการ-งบฯ-บริหารงานบุคคล-บริหารงานทั่วไป

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 29 พฤษภาคม 2550 10:12:01 น.
ศธ.ประกาศกระจายอำนาจบริหาร ด้านวิชาการ-งบฯ-บริหารงานบุคคล-บริหารงานทั่วไป

นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการนำกฎกระทรวง ศธ. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 124 ตอนที่ 24 ก ลงวันที่ 16 พ.ค.50 ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พิจารณาดำเนินการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยัง คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) หรือสถานศึกษา ในอำนาจหน้าที่ของตน และให้เป็นอำนาจของปลัด ศธ. และเลขาธิการ กพฐ. พิจารณาประกาศให้กระจายอำนาจ โดยจะต้องยึดหลักความแตกต่างกันตามลักษณะความพร้อม และความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องมีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และกำกับดูแลการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังอาจประกาศกำหนดให้รวมกลุ่มสถานศึกษาทั้งในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา เป็นระบบเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อให้เครือข่ายช่วยเหลือกันด้วยก็ได้

นางจรวยพร ธรณินทร์ กล่าวต่อว่า ด้วยเหตุนี้ ตนจึงได้ลงนามในประกาศกำหนด เรื่องการกระจายอำนาจให้แก่ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพท. และสถานศึกษา เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจทั้ง 4 ด้าน ที่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้ข้างต้นคือ

1.ด้านวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ นิเทศการศึกษา ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ฯลฯ 2.ด้านงบประมาณ จัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ ฯลฯ 3.ด้านการบริหารงานบุคคล ประเภทการลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์และการลาติดตามคู่สมรส ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 4.ด้านการบริหารงานทั่วไป พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา ประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ทัศนศึกษา ประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รายงานผลการปฏิบัติงาน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง