วชช. ตัวอย่างสถานศึกษานำเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างหลักสูตร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 11:19:49 น.
วชช. ตัวอย่างสถานศึกษานำเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างหลักสูตร

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาที่เป็นเสมือนรากฐานชีวิตของปวงชนชาวไทย ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน และสอดรับกับวิถีการดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของคนไทยมากที่สุด ยิ่งมีวิกฤติผันแปรทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือด้านอื่นๆ เศรษฐกิจพอเพียงดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่มาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทย ทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน รวมไปถึงประเทศชาติ

ปรัชญาพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกสถานการณ์ ไม่เว้นแต่ในด้านการศึกษา ซึ่งหลายคนอาจเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะใช้ได้แต่เฉพาะการดำรงชีวิตประจำวัน แต่ในความจริงแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนไทยทุกคน

วิทยาลัยชุมชน เป็นหนึ่งตัวอย่างของสถานศึกษาที่กำลังนำหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพราะวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาเพื่อชุมชน และแต่ละชุมชนต่างมีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เศรษฐกิจพอเพียงคือการสอนให้ใช้ชีวิตแบบพอประมาณที่เป็นไปตามแต่ละพื้นที่ ซึ่งไม่ได้ต่างไปจากลักษณะเด่นของวิทยาลัยชุมชน ที่เน้นการจัดการศึกษาให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้โดยนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสรรค์สร้างโดยไม่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด

มา ณ วันนี้ วิทยาลัยชุมชนได้พยายามนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาหลอมรวมกับการศึกษาให้เป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุด โดยเมื่อเร็วๆ นี้ วิทยาลัยชุมชนได้มีการกำหนดแนวทางการนำเศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในวิทยาลัยชุมชนทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ

น.ส.สุนันทา แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน กล่าวถึงกรอบแนวทางของวิทยาลัยชุมชนไว้ว่า ในขณะนี้วิทยาลัยชุมชนได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนโดยเริ่มต้นจากการแต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาของสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิทยาลัยชุมชนทั้ง 18 แห่ง

สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนยังได้กำหนดกรอบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้อาศัยการร่วมมือกันทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้สัมฤทธิผลต่อการศึกษามากที่สุด

นักศึกษาในระดับอนุปริญญาที่กำลังศึกษาปีที่ 2 ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะที่จะได้มีการบูรณาการหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาวิถีไทย และความจริงของชีวิตในหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาระดับอนุปริญญาปีที่ 1 ทุกคนได้เรียนรู้ ในภาคประชาชน วิทยาลัยชุมชนจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้นทุกหลักสูตร ทั้งจะยังได้จัดให้มีหลักสูตรระยะสั้นเศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะเพิ่มเติม สำหรับบุคลากรในองค์กร จะเตรียมความพร้อมด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนผลักดันให้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะมีการประเมินผลการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทั้งในสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ เพราะวิทยาลัยชุมชนยึดมั่นมาโดยตลอดว่า วิทยาลัยชุมชนไม่มีนโยบายที่จะสร้างกำไรจากผู้เรียน แต่ต้องให้ผู้เรียนได้กำไรไปสร้างคุณภาพชีวิต

ได้ยิน ได้ฟังแบบนี้ก็อดชื่นใจไม่ได้ แม้ว่าวิทยาลัยชุมชนจะเป็นสถานศึกษาน้องใหม่ แต่ไม่ได้ละเลยน้อมนำปรัชญาของพ่อหลวงไปเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิต ทั้งยังมีการกำหนดกรอบที่ชัดเจน มีการประเมินผล ยิ่งทำให้มั่นใจกันมากขึ้นในอนาคตว่า ผู้คนในชุมชนจะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม อยู่แบบพอประมาณ ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง...

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง