เพชรบุรีได้ อสม.ดีเด่น 10 สาขาพร้อมเข้าประกวดระดับประเทศ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2550 08:41:50 น.

เพชรบุรี/ น.พ.ไพศาล ดั่นคุ้ม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านโดยเฉพาะในเรื่องสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยนอกจากนี้ อสม.ยังเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้านให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานของชุมชนตลอดจนทำงานด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของชาวบ้านอย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม ทางจังหวัดเพชรบุรีจึงได้จัดให้มีการประกวด อสม.ดีเด่นประจำปี 2550 ขึ้นเพื่อเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตที่จะได้มอบให้แก่ผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมโดยแบ่งออกเป็น 10 สาขาซึ่งผลการประกวดได้ดังนี้

1.สาขาการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกได้แก่ นางศิริจันยา จีนเทียน (อ.หนองหญ้าปล้อง) 2.สาขาการดำเนินงานเรื่องเอดส์ในชุมชน ได้แก่ นายไวพจน์ จันทร์นาคา (อ.แก่งกระจาน) 3.สาขาสุขภาพจิตชุมชน ได้แก่ นายอุดร หมันมณี (อ.ชะอำ) 4.สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ นายบุญนาค ดังแสง (อ.หนองหญ้าปล้อง) 5.สาขาการสร้างสุขภาพ ได้แก่ นายอำนาจ แดงประดับ (อ.ชะอำ) 6.สาขาการให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ได้แก่ นายสมหมาย เทศวงษ์ (อ.แก่งกระจาน) 7.สาขาการออกกำลังกาย ได้แก่ นางรื่นจิต บุญหมั่น (อ.บ้านลาด) 8.สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ นางเฉลา ขำชื่น (อ.แก่งกระจาน) 9.สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ได้แก่ นางดวงพร แพร้วรุ่งเรือง (อ.ชะอำ) และ 10 สาขาการพัฒนาสังคม ได้แก่ นางสุธาดา ยอดทองถาวร (อ.ท่ายาง) ซึ่งทั้งนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีจะได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและส่งรายชื่อเข้าประกวด อสม.ดีเด่นในระดับเขตและระดับประเทศต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง