พูลทรัพย์  ไชยสมบูรณ์ นายก อบต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง 'มุ่งสร้างเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรครอบคลุมทั้งตำบล'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2549 08:55:54 น.

นายพูลทรัพย์ ไชยสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง (อบต.) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เป็นพื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการทำนาทั้งนาปีและนาปรัง เพื่อให้สินค้าการเกษตรเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้จัดแปลงทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงที่นาเกษตรกร ในปี 2549 โดยมุ่งหวังให้ชาวนาหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพทั้งหมด ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้บริโภค ผู้ผลิต สิ่งแวดล้อม

อาทิ การไขปัญหาการเผาตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว สารเคมีที่สะสม เห็นได้ชัดเป็นรูปธรรม คือในคลองสารภี เป็นคลองชลประทานกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ที่ในทุกปีมีปัญหาปลาในคลองและแม่น้ำปราจีนบุรี เมื่อมีการปล่อยน้ำที่กักเก็บระบายจากคลองดังกล่าวแล้วปลาจะตายเป็นจำนวนมาก

การทดลองใช้ปุ๋ยชีวภาพปีนี้ทดลองใช้ในนาข้าวเกษตรกรรวม จำนวน 10 ไร่ และจะขยายผลในปีต่อไป ตั้งเป้าไว้ภายในระยะเวลา 5 ปี เกษตรกรจะหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ-ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งตำบล ใน 11 หมู่บ้าน การรณรงค์เน้นรูปธรรม เปรียบเทียบให้เกษตรกรเห็นว่า ปุ๋ยชีวภาพ หรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ นั้นการลงทุนของเกษตรกร ต้นทุนประหยัด ให้ผลผลิตคุ้มค่า ราคาสูง โดยเฉพาะความเชื่อมั่นสำหรับผู้บริโภค ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรนั้นเป็นปัญหาสำคัญเพราะการใช้สารเคมียาฆ่าแมงลง ปุ๋ยเคมีใช้กันมานาน

สิ่งที่ต้องการขณะนี้ คือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ที่กระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรถ่ายโอนมาอย่างเป็นรูปธรรมโดยตรง ไม่ใช่มาแค่กระดาษเช่นในปัจจุบัน ในการที่จะมาร่วมพัฒนาการเกษตรสู่ความสำเร็จ นายพูลทรัพย์ กล่าว

และกล่าวต่อไปว่า ในการพัฒนาด้านอื่นๆ อาทิ การสนับสนุนสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสนั้น มอบสวัสดิการตอบแทนผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เป็นรายเดือนๆ ละ 300 บาท รวมทั้งหมด 187 คน จำนวนผู้พิการ รวมจำนวน 9 คน

ในสวัสดิการที่พักอาศัย มีโครงการบ้านเอื้ออาทร สำหรับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ที่ขึ้นทะเบียนคนจน รวมจำนวน 2 หลัง เป็นสวัสดิการ ในราคาหลังละ 80,000 บาท ซึ่งจะได้สนับสนุนขยายโครงการเพิ่มในโอกาสต่อไป

ด้านการศึกษาไม่มีโรงเรียนที่สมัครใจประสงค์ขอถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง (อบต.) แต่มีศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ ที่รับผิดชอบบริหารดูแลสนับสนุนงบประมาณ การจัดบริการการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนในพัฒนาการด้านต่างๆ ก่อนสู่ระดับประถมศึกษา ในพื้นที่หมู่บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 9 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี มีนักเรียนรวม 20 คน ที่ผ่านมาสนับสนุนทุนการศึกษา ในโครงการสาธารณสุขมูลฐานการประกันสุขภาพ (สปสช.) ที่ชาวบ้านส่งบุตรหลานไปเรียนพยาบาลแล้วกลับมาทำงานที่สถานีอนามัยประจำตำบล

ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง (อบต.) มีรายได้จากงบจัดเก็บ รวมจำนวน 9 ล้านบาท และงบอุดหนุนรวม จำนวน  3 ล้านบาท ซึ่งเป็นปัญหาเนื่องจากพื้นที่ในการพัฒนามีมาก นายพูลทรัพย์ กล่าวในที่สุด

เป็นอีกรูปแบบการบริหารการปกครองกระจายอำนาจ ที่บริหารจัดการกันเองของประชาชนโดยประชาชนในวันนี้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง (อบต.) อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

มานิตย์ สนับบุญ/ปราจีนบุรี
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง