ประสิทธิ์ สุขเกษมนายก อบต.สามัคคี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 18 กันยายน 2549 09:27:57 น.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านสามัคคี (อบต.สามัคคี) ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เป็น อบต.ขนาดกลางมีพื้นที่การปกครองประมาณ 900 ตร.กม. อยู่ห่างตัวอำเภอน้ำโสมประมาณ 14 กม. มีนายประสิทธิ์ สุขเกษม เป็น นายก อบต. ได้รับการยกฐานะตาม พ.ร.บ.ยกฐานะจากสภาตำบลเมื่อ พ.ศ.2540 มีหมู่บ้านในความปกครองจำนวน 8 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านสามัคคี หมู่ 2 บ้านโชคชัย หมู่ 3 บ้านผากลาง หมู่บ้านผากลางนา หมู่ 5 บ้านสวัสดี หมู่ 6 บ้านโขคอำนวย หมู่ 7 บ้านห้วยเจริญ และหมู่ 8 บ้านศรีวิไล

พื้นที่ส่วนใหญ่ของ อบต.สามัคคี เป็นที่ราบเชิงเขา สลับกับภูเขา โดยมีเทือกเขาที่สำคัญคือเทือกเขาภูพานที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตตกของตัวอำเภอน้ำโสม สามารถแยกพื้นที่ของ อบต.สามัคคีออกเป็น 2 ลักษณะคือ ที่ราบประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นที่ราบเชิงเขา และเป็นภูเขาแต่ก็ไม่สูงมากนัก ประชากรของ อบต.สามัคคีมีทั้งสิ้นประมาณ 8,500 คน และมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทั้งสิ้นประมาณ 6,200 คน อาชีพหลักของประชาชนคืออาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ขณะนี้มีเกษตรกรบางรายลดพื้นที่การปลูกดังกล่าวลงเพื่อนำเอาพื้นที่ไปปลูกสวนยางพารา ตามคำแนะนำของราชการและ ส.ส.ในพื้นที่โดยเหตุผลว่าราคายางพารา กก.ละเกือบร้อยบาท นอกจากนี้ก็เป็นการทำการปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงโค กระบือ เป็ด ไก่

ในพื้นที่ของ อบต.สามัคคี ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญพอที่จะพัฒนาให้ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ แต่อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารของ อบต.สามัคคี พยายามที่จะทำการพัฒนาสิ่งที่มีให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงนิเวศ เช่น สวนส้มเขียวหวาน และสวนยางพารา ในส่วนของการศึกษานั้น ในพื้นที่ อบต.สามัคคีมีโรงเรียนอยู่จำนวน 6 แห่ง เป็นชั้นประถมศึกษา 4 แห่ง มัธยม 1 แห่ง และโรงเรียนขยายโอกาสอีก 1 แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่ อบต.ดูแลอยู่ 3 แห่ง คือ ศูนย์ประจำหมู่บ้านที่ 1, 2, 8 ศูนย์ประจำหมู่บ้านที่ 3, 4 และศูนย์ประจำหมู่บ้านที่ 6, 7

สำหรับรายได้ของ อบต.สามัคคี คือภาษีบำรุงท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2549 ตั้งงบประมาณเอาไว้จำนวน 8 ล้านบาท ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำข้อบัญญัติเสนอต่อสภา อบต.สามัคคีให้พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่อย่างใด คาดว่าประมาณกลางเดือนกันยายน 2549 คณะผู้บริหารจะได้มีการนำเอาร่างข้อบัญญัตินำเสนอต่อสภา อบต. เพื่อทำการพิจารณาต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ทาง อบต.สามัคคีได้ประมาณการไว้ว่าจะสามารถจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 12 ล้านบาท ทั้งนี้รวมทั้งเป็นเงินที่ทางรัฐบาลจัดสรรมาให้จำนวน 24% และเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองอีกประมาณ 4 ล้านบาท โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2550 นั้นส่วนใหญ่ประมาณกว่า 60% จะนำเอาใช้จ่ายในเรื่องของการพัฒนาก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เช่น ถนนเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงนิเวศ ส่วนอีกประมาณ 40% จะนำไปใช้จ่ายในเรื่องของเงินเดือน งบประมาณพัฒนาอาชีพ พัฒนาบุคลากรในองค์กร พัฒนาระบบการศึกษา และเพื่อการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่

ยงยุทธ ขาวโกมล/อุดรธานี
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง