สมาชิกสหกรณ์ พม.รับเละ ปันผล-เฉลี่ยคืน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 22 สิงหาคม 2549 10:21:30 น.

นางพรรณนิภา วุฒิการณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด โดยมี นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นประธานกรรมการดำเนินการ ได้เตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549 และจ่ายเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ซึ่งเงินดังกล่าวสหกรณ์ฯ จะจ่ายให้แก่สมาชิกด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงหรือสมาชิกไปรับเงินด้วยตนเองที่สหกรณ์ ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2549 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในด้านการเงินและบัญชี รวมทั้งรายชื่อสมาชิกที่ได้โอนสังกัดไปอยู่ในกระทรวงอื่นๆ สหกรณ์ฯ  จึงมีความจำเป็นต้องของดการให้บริการกู้เงินสามัญของสมาชิกในเดือนกันยายน และตุลาคม 2549 สำหรับเดือนสิงหาคม 2549 คณะกรรมการเงินกู้ได้พิจารณาอนุมัติให้สมาชิกกู้เงินสามัญรวม 296 ราย เป็นเงิน 32 ล้านบาท และกู้เงินมีโฉนด จำนอง 1 ราย เป็นเงิน 600,000 บาท

ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ ได้จัดเงินสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม มีเงินสวัสดิการช่วยเหลือรายละ 40,000 บาท คู่สมรส 20,000 บาท บิดามารดาและบุตรรายละ 3,000 บาท บ้านพักอาศัยเกิดอัคคีภัยรายละ 5,000 บาท นอกจากนี้ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม พิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือด้วยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 8,604 ราย เงินทุนเรือนหุ้น 1,670 ล้านบาท เงินทุนสำรอง 141 ล้านบาท และเปิดให้บริการสมาชิกตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่พักกลางวัน ทุกวันทำการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มไว้บริการอีกด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง