กศน.สุพรรณบุรี เปิดศูนย์เรียนรู้

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2549 10:00:26 น.

นายเอกชัย วาสิกศิริ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี (ศนจ.สุพรรณบุรี) เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ต่อสู้ความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ว่า ปัญหาความยากจน ได้กลายเป็นปัญหาในเชิงระบบและโครงสร้างระดับชาติ ที่สั่งสมมานานในสังคมไทย จนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ ซึ่งแม้ว่าภาครัฐจะให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนมาโดยตลอด แต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่ ในขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ส่งผลให้ปัญหาความยากจนมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขเป็นองค์รวมที่เชื่อมโยงมิติต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ด้วยการกระจายโอกาสให้คนจนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐ มีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพคนจนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการปรับปรุงการบริหารจัดการของภาครัฐ ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นในด้านเศรษฐกิจแล้ว จะต้องเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ความพึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนเอง สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

นายเอกชัย กล่าวต่อไปว่า เพื่อการแก้ปัญหาความยากจนให้หมดไปอย่างเป็นระบบ ศนจ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีภารกิจในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบ จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีจุดเด่น และมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสามชุก จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาความยากจนขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจากจังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบาล เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายในศูนย์เรียนรู้ต่อสู้ความยากจน ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานสหกรณ์อำเภอสามชุกเดิม จะรวบรวมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนและบริการนวดแผนไทยแบบราชสำนัก ยาสมุนไพร อาหาร มุมความรู้ ห้องสมุด มุมเด็กเล่น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างแท้จริง

ADVERTISEMENT