ปลูกผักกูดขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว หลังมีประชาชนนิยมบริโภค

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2549 11:06:14 น.

การนิยมบริโภคพืชผักพื้นบ้านในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เพราะผักพื้นบ้านบางชนิดจะให้คุณค่าทางอาหารด้านโปรตีนและคุณค่าทางด้านสมุนไพรสูง นอกจากนี้ผักพื้นบ้านที่บริโภคกันส่วนใหญ่ยังเป็นผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ ยิ่งเป็นผักที่สามารถขึ้นงอกงามได้เองตามป่าธรรมชาติแล้ว จะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป

ผักกูดเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคนิยมเก็บมาปรุงเป็นอาหาร และมีขึ้นงอกงามได้เองตามพื้นที่ลุ่มริมน้ำในหลายๆ จังหวัดของภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง นราธิวาส และจังหวัดยะลา ผักกูดเป็นพืชตระกูลเฟิร์นที่ผู้คนในพื้นที่รู้จักเก็บมารับประทานกันมาตั้งแต่อดีต เมื่อมีการนิยมบริโภคพืชผักพื้นบ้านเพิ่มขึ้น ผักกูดจึงกลายเป็นผักพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมสูง ชาวบ้านได้อาศัยผักกูดจากริมน้ำที่ขึ้นงอกงามอยู่ตามป่าธรรมชาติ ริมห้วยหรือหนองน้ำในหมู่บ้านมาวางขายได้ราคาดี กก.ละ 13 บาท แต่ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ผักกูดที่หาได้ตามแหล่งธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ชาวบ้านจึงหันมาลงทุนปลูกผักกูดกันอย่างจริงจัง และสามารถเก็บออกไปขายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวตลอดปี

นางเผียน ฤทธิ์ศักดิ์ อายุ 67 ปี ราษฎรบ้านเลขที่ 184 หมู่ 8 ต.บ้านนา กิ่ง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ได้อาศัยเก็บผักกูดจากแหล่งธรรมชาติขายมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว แต่ผักกูดที่เก็บได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่มีเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงรวบรวมสมาชิกผู้ปลูกผักกูดในหมู่บ้าน จำนวน 16 ครอบครัว ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ (ซีอีโอ) สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ตั้งกลุ่มปลูกผักกูดกันอย่างจริงจัง เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกผักกูดในที่ลุ่มริมน้ำ ก็แนะนำให้ขยายพื้นที่ปลูกให้มากขึ้น  ส่วนผู้ที่มีที่ดินเป็นป่าสวนยางอยู่ริมป่าไม่เหมาะสมกับการปลูกผักกูดแบบธรรมชาติ ก็ใช้เงินลงทุนสร้างโรงเรือน ปรับปรุงระบบน้ำนำมาใช้ปลูกผัก ซึ่งก็ประสบความสำเร็จ ผักกูดที่ปลูกในโรงเรือนก็ออกยอดให้ผลผลิตสูงเช่นกัน

นางเผียน กล่าวว่า ได้ลงทุนสร้างโรงเรือนปลูกผักกูดบนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ดินข้างบ้าน ใช้ไม้ปักเป็นเสาและสร้างร่มเงาด้วยตาข่ายพลาสติก (ซาแลน) กรองแสงประมาณ 60% และติดตั้งระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ นำหน่อผักกูดพันธุ์พื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผักกูดพันธุ์คลองหาหูน พันธุ์ห้วยลำทับหรือพันธุ์คลองเขาคราม แต่ละสายพันธุ์ก็สามารถหาได้จากริมคลองข้างบ้าน ปลูกในพื้นที่โรงเรือนไร่ละ 8,300 ต้น ใช้เวลาบำรุงรักษาด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ประมาณ 4 เดือน ผักกูดก็จะออกยอดและเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายได้ประมาณ 60-70 ยอด/กิโลกรัม ในราคาที่พ่อค้ามารับซื้อถึงแปลง กก.ละ 13 บาท และสามารถเก็บผักกูดขายได้ครั้งละ 100 กิโลกรัม ต้องเก็บขายวันเว้นวัน

การลงทุนสร้างโรงเรือนปลูกผักกูดนั้น จะให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกแซมในสวนผลไม้และสวนยางพารา ประมาณ 40% การดูแลบำรุงรักษาก็ไม่ยุ่งยาก ใช้แรงงานในครอบครัวคอยให้น้ำให้ปุ๋ยอินทรีย์เพราะต้นผักกูดจะไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีและสารเคมี กำจัดวัชพืชและตบแต่งโคนต้นให้สมบูรณ์ ผักกูดก็จะออกยอดให้เก็บอย่างสม่ำเสมอ เริ่มลงทุนจากเงินงบประมาณสนับสนุนจากงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2548 จำนวน 160,000 บาท เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548-พฤษภาคม 2549 รวมเวลาเก็บผักกูด 1 ปี ได้ผลผลิตประมาณ 16 ตัน ส่งขายได้ประมาณ 2 แสนบาทเศษ และที่สำคัญการลงทุนปลูกผักกูด เมื่อได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้สมบูรณ์ ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ตลอดไป โดยไม่ต้องลงทุนรอบใหม่เหมือนกับลงทุนปลูกผักชนิดอื่น และในพื้นที่กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ มีเกษตรกรลงทุนปลูกผักกูดเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้แล้วประมาณ 70 ไร่

นายสุรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า สภาพดินบริเวณเชิงเขาบรรทัดตลอดแนวของจังหวัดพัทลุง มีความเหมาะสมที่จะลงทุนปลูกผักกูดเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลัก เนื่องจากมีแหล่งน้ำจากธรรมชาติเพียงพอและที่สำคัญบริเวณเชิงเขามีห้วยหนองคลองบึงจะเป็นดินร่วนปนทราย เป็นป่าโล่งแจ้งที่มีน้ำชื้นแฉะตลอดปี ถือเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ห่างไกลจากมลพิษและสถานที่ปนเปื้อนสารเคมี เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรปลูกพืชผักสร้างรายได้ ทางจังหวัดพัทลุง มีแผนพัฒนาอาชีพปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษหลายโครงการ โดยเฉพาะการปลูกผักกูดในโรงเรือน ปลูกในที่ลุ่มริมคลองและปลูกแซมในสวนยางพาราสวนผลไม้ ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมของเกษตรกรในอำเภอกงหรา ตะโหมด และกิ่ง อ.ศรีนครินทร์ แต่อย่างไรก็ตามปริมาณของผลผลิตที่เก็บออกมาขายได้ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทางจังหวัดจะได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หลายอำเภอที่อยู่บริเวณเชิงเขาบรรทัดปลูกผักกูดเพิ่มขึ้น ซึ่งอนาคตจังหวัดพัทลุงจะมีพืชผักส่งออกไปขายต่างจังหวัดได้อีกชนิดหนึ่ง

ไสว รุยันต์/พัทลุง
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง