นักเรียนประดิษฐ์ต้นไม้หยก โครงการ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์  

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2549 15:52:40 น.

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นอำเภอชายแดนที่อยู่ติดกับประเทศพม่า ซึ่งเป็นแหล่งอัญมณี

หลากหลายชนิด ได้แก่ หยก ทับทิม พลอย เป็นต้น ส่งผลให้เมืองแม่สอดเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านอัญมณี

หลายชิ้นงาน เช่น ภาพประดับพลอย การประดิษฐ์เครื่องประดับ สร้อย แหวน ช่อเข็มกลัด และต้นไม้

อัญมณี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานที่เกิดจากภูมิปัญญาทั้งสิ้น โดยงานเหล่านี้ ควรให้เยาวชนในท้องถิ่นได้สืบ

ทอดไว้เป็นมรดกอันล้ำค่า

นายพิสิษฐ คำบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ได้จัดทำ โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดตั้งกลุ่มเรียกว่า กลุ่มนักเรียนการประดิษฐ์ต้นไม้

หยก

น.ส.ชนกเนตร วงศ์ปางมูล ประธานกลุ่มนักเรียนผลิตต้นไม้หยก กล่าวว่า กลุ่มนักเรียนประดิษฐ์

ต้นไม้หยกมีสมาชิกเป็นนักเรียนชายและนักเรียนหญิง จำนวนกว่า 20 คน หลังจากประดิษฐ์ต้นไม้หยกส่ง

ไปจำหน่ายตามร้านค้าในอำเภอแม่สอดและตลาดริมเมย ขายในราคาต้นละ 300 บาท ถึง 500 บาท มี

รายได้เฉลี่ยต่อปี 4,000-20,000 บาท การประดิษฐ์ต้นไม้อัญมณีมีอยู่ 2 ชนิด คือ การประดิษฐ์ต้นไม้

อัญมณีสีดำ และการประดิษฐ์ต้นไม้อัญมณีสีทอง           การประดิษฐ์ต้นไม้อัญมณีสีดำ  เตรียมวัสดุและ

อุปกรณ์   1.สายลวดเส้นเล็กสีดำ  2.ลวดเบอร์ 18  3.ขี้เลื่อย  4.กาวลาเท็กซ์  5. สีเคลือบเงาสีดำ  6.

แล็กเกอร์  7.คีมตัดลวด  8.แปรงทาสี   การประดิษฐ์ช่อดอก  1.ลวดทองเส้นเล็ก  2.กาวยูฮูชนิดเหลว

3.ใบกุหลาบ  4.เม็ดหยก  5.ฟรอร่าเทป      การหล่อต้นติดกระถาง  1.ปูนพลาสเตอร์  2.หินสีต่างๆ   3.

กระถางเซรามิก  ขั้นตอนการประดิษฐ์   1.ลำต้นสีดำ 9 ช่อ ตัดสายยางให้ยาวตามต้องการ 9 เส้น   2.

ตัดลวดให้สั้นกว่าสายยางประมาณ 1 นิ้ว 9 เส้น  3.นำสายยางยาวทั้งหมดมามัดรวมกันที่โคนต้น   4.เริ่ม

บิดสายยางให้ได้ตามแบบที่ต้องการ  5.นำต้นที่ได้แล้วไปทากาวให้ทั่วแล้วโรยขี้เลื่อยให้ทั่ว  6.แขวนตาก

ไว้จนแห้ง  7.นำกาวทาขี้เลื่อยอีกครั้งแล้วตากจนแห้ง  8.นำมาทาสีดำเคลือบเงาให้สวยงามนำมาแขวน

ให้แห้ง  9.นำมาหล่อต้นลงกระถางที่เหมาะสม   10.ติดช่อประดับเม็ดหยกตกแต่งให้สวยงาม  11.นำมา

บรรจุภัณฑ์พร้อมที่จะจัดจำหน่าย   การประดิษฐ์ต้นไม้อัญมณีสีทอง  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์     1.สาย

ยางเส้นสีขาว  2.ลวดเบอร์ 18  3.ลวดแบนสีทอง  4.สก๊อตเทปใส  5.คีมตัดลวด   ขั้นตอนที่ 2 ประดิษฐ์

ต้นทอง 9 ช่อ   1.ตัดสายยางให้มีขนาดตามที่ต้องการ 9 เส้น   2.ตัดลวดให้มีขนาดสั้นกว่าสายยาง 1

นิ้ว 9 เส้น   3.นำสก๊อตเทปใสติดลวดแบบสีทองตรง  4.ปลายสายยางแล้วเริ่มพันให้เรียบร้อยตัดลวด  5.

ติดด้วยสก๊อตเทปใสจนครบ 9 เส้น  6.นำมาประกอบลำต้นโดยเริ่มจากบนลงล่างให้ได้แบบที่ต้องการ   7.

นำต้นที่ได้หล่อลงกระถาง  8.ติดช่อตกแต่งให้สวยงาม  ประดิษฐ์ช่อดอกไม้        1.จับปลายลวดหัวท้าย

ชนกันพับแบ่งครึ่งเส้นลวด   2.บิดเกลียวลวดให้ได้ 7 ช่อหรือ 9 ช่อ แล้วแต่ความต้องการ  3.จับลวดที่บิด

แล้วมารวบรวมกัน  4.จัดช่องให้สวยงามพร้อมติดช่อติดใบให้เรียบร้อย                              ขั้นตอน

การประดิษฐ์ต้นทอง 9 ช่อ   1.ตัดสายยางให้มีขนาดตามที่ต้องการ 9 เส้น   2.ตัดลวดให้มีขนาดสั้นกว่า

สายยาง 1 นิ้ว 9 เส้น   3.นำสก๊อตเทปใสติดลวดแบบสีทอง  4.ปลายสายยางแล้วเริ่มพันให้เรียบร้อยตัด

ลวด  5.ติดด้วยสก๊อตเทปใสจนครบ 9 เส้น  6.นำมาประกอบลำต้นโดยเริ่มจากบนลงล่างให้ได้แบบที่ต้อง

การ   7.นำต้นที่ได้หล่อลงกระถาง  8.ติดช่อตกแต่งให้สวยงาม ณรงค์ บุญธรรม/ตาก

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง