พีระมิดปริศนา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 17 พฤษภาคม 2549 10:23:00 น.

หลักสูตรใหม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้นั้น ได้เน้นให้นักเรียนได้คิดเองทำเอง ได้ฝึกปฏิบัติด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ได้มีการฝึกทำโครงงานเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจและนำแนวคิดหลักการทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากชั้นเรียนมาคิดค้นสร้างผลงานและได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง

โครงงาน พีระมิดปริศนา ผลงานของ ด.ญ.ธนัญญา ธนาไชยสกุล (ขวัญ) ด.ญ.เบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์ (เบ) และ ด.ญ.บูญญาภร ฉัตรไพฑูรย์ (บู) นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนเซนต์แมรี่ จ.อุดรธานี โดยมีครูทิพวรรณ วงศ์ชัย เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

โครงงาน พีระมิดปริศนา เกิดขึ้นเพราะสมาชิกในกลุ่มได้เกิดความสนใจหลังจากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและความสัมพันธ์ของจำนวนและตัวเลข ซึ่งในเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์นี้ยังมีรูปทางคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่ควรจะศึกษาเพิ่มเติม จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงการเพิ่มของจำนวนพีระมิดสี่เหลี่ยม วิเคราะห์แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนและเพื่อศึกษาศิลปะในคณิตศาสตร์

จากการศึกษาถึงรูปแบบและความสัมพันธ์ของจำนวนพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมในแต่ละลำดับการต่อ พบว่าจำนวนพีระมิดที่ได้นั้น เกิดจากผลบวกของกำลัง 2 ของจำนวนนับในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ผลต่างของจำนวนพีระมิดที่ได้นั้นยังมีความสัมพันธ์กัน โดยผลต่างครั้งแรกจะได้จำนวนที่เป็นตัวเลขยกกำลังสองเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก ผลต่างครั้งที่ 2 จะได้จำนวนที่เป็นเลขคี่เรียงตามลำดับจากน้อยไปหามาก และผลต่างครั้งที่สามจะได้จำนวนที่มีค่าเท่ากันเป็น 2 ทุกจำนวน นอกจากนี้รูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมที่ต่อโดยใช้ไม้จิ้มฟันนั้นยังมีความงดงามทางศิลปะอีกด้วย

เด็กทั้ง 3 คน ได้มีการแบ่งหน้าที่กัน โดยขวัญทำหน้าที่ศึกษาหลักการและวิธีการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ จัดหาและเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำเป็นผลงาน เช่น ไม้จิ้มฟัน กาว ฟิวเจอร์บอร์ด และประดิษฐ์พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรูปที่ 1 ส่วนเบก็ช่วยศึกษาหลักการและวิธีการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ ประดิษฐ์พีระมิดสี่เหลี่ยมรูปที่ 2 ทางด้านบูนั้นก็ได้ศึกษาหนังสือคณิตศาสตร์เกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ เพื่อนำมาเป็นความรู้เสริมในการทำโครงงานนี้ และประดิษฐ์พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรูปที่ 3

หลังจากนั้นทุกคนในกลุ่มก็ได้ช่วยกันประดิษฐ์พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรูปที่ 4 และ 5 ให้เสร็จแล้วช่วยกันวิเคราะห์แบบรูปและความสัมพันธ์ของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมที่ได้ ตั้งแต่รูปที่ 1-รูปที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานจัดทำรายงานโครงงานและนำเสนอผลงาน ซึ่งสรุปว่าในการทำโครงงานนี้ในเรื่องนี้ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับสมาชิกในกลุ่มทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ ซึ่งนักเรียนได้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม ทำให้นักเรียนได้ใช้ความคิดของตนเองได้แลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่ม การสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานจะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ลึกซึ้งมากขึ้น

คุณครูทิพวรรณ ได้เล่าถึงเทคนิคการสอนของตนเองว่า ตอนนี้หลักสูตรใหม่ที่ สสวท.และกระทรวงศึกษาธิการจัดทำขึ้นต้องการให้นักเรียนคิดค้นด้วยตนเอง จึงให้นักเรียนได้ทำผลงานของตัวเองมากขึ้น มีการนำเสนอในแต่ละบทเรียน จะมีใบงาน ชิ้นงานให้ทำ ถ้าเป็นงานกลุ่มก็จะให้ทำโครงงานคณิตศาสตร์ และเน้นให้นักเรียนทำสื่อประกอบการเรียนด้วยตัวเอง ให้เด็กได้เรียนอย่างสนุกสนาน

ชมจันทร์ ธารา
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง