กรมวิทย์ฯ เตือนอันตรายจากสมุนไพร “แห้ม”

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 13 ตุลาคม 2552 09:48:50 น.
กรมวิทย์ฯ เตือนอันตรายจากสมุนไพร “แห้ม”

น.พ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า “แห้ม” เป็นสมุนไพรที่เพิ่งรู้จักกันเมื่อไม่นานมานี้และถูกนำ

ไปใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้บริโภคบางรายมีความเชื่อว่าใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูงถอนพิษตกค้างในร่างกาย ละลายไขมัน

ในเลือด รักษาโรคเบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้เครื่องยาแห้ม ที่ถูกนำมาขายตามร้านขายสมุนไพรมีทั้งแบบที่เป็นชิ้นไม้ที่ถูกหั่นเป็นชิ้น

เฉียงๆ ขนาดหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร มีสีเหลือง เนื้อไม้มีรูพรุนมีลายออกจากจุดศูนย์กลาง ตามแนวรัศมีส่วนอีกแบบมีลักษณะเป็น

ผงสีเหลือง ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีความปลอดภัยจากการใช้สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสถาบันวิจัย

สมุนไพร ได้ทำการศึกษาสมุนไพรแห้ม พบว่าสมุนไพรแห้มแบบที่เป็นผงมักมียาแผนปัจจุบัน จำพวกสเตียรอยด์เจือปนหรืออาจเป็นสารส

เตียรอยด์ทั้งหมด ซึ่งหากใช้สารสเตียรอยด์ในปริมาณมากจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ นอกจากนี้ได้ศึกษาพิษเฉียบพลัน ของสมุน

ไพรแห้ม ผลการทดสอบพิษเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง พบว่า เมื่อป้อนสารสกัด ขนาด 40 กรัมต่อกิโลกรัม ทำให้เกิดอาการพิษเฉียบ

พลัน ส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้การเคลื่อนไหวลดลง หายใจไม่สะดวก และทำให้สัตว์ทดลองตาย

อย่างไรก็ตาม ขอเตือนผู้บริโภคที่ใช้สมุนไพรแห้มควรใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากยังไม่แน่ใจถึงความปลอดภัยของการใช้และขนาดที่

เหมาะสมในการใช้ และยังขาดข้อมูลการศึกษาความพิษและการศึกษาทางคลินิกอีกมากเนื่องจากยังไม่มีการศึกษาในคน ซึ่งที่ผ่านมานัก

วิจัยได้ทำการทดลองในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองเท่านั้น

น.พ.มานิต กล่าวเพิ่มเติมว่า เครื่องยาแห้มมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเครื่องยาพืชชนิดหนึ่ง คือ “ขมิ้นเครือ” ที่อาจทำให้เกิดความ

สับสนในการนำไปใช้ได้ ซึ่งสมุนไพรแห้มและขมิ้นเครือมีสารประกอบทางเคมี คือ เบอร์เบอรีน ที่มีสีเหลืองเช่นเดียวกัน จากการ

ตรวจพิสูจน์ลักษณะทางเภสัชเวท พบว่าเครื่องยาแห้มเป็นสมุนไพรที่ได้จากลำต้นพืช ซึ่งทั้ง 2 ชนิด อยู่ในวงศ์เดียวกัน คือ

Menispermaceae ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเนื้อไม้ทั้งสองชนิดมีโครงสร้างของเนื้อเยื่อพืชแตกต่างกัน

ทั้งในส่วนของลำต้น และแผ่นใบ
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง