ประโยชน์ของพริกขี้หนูกับการลดระดับน้ำตาลในเลือด

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 14 ตุลาคม 2552 09:51:45 น.
ประโยชน์ของพริกขี้หนูกับการลดระดับน้ำตาลในเลือด

พริกขี้หนูเป็นพืชผักสวนครัวที่มีการศึกษาวิจัยและค้นพบว่าสาร Capsaicin ในพริกขี้หนูซึ่งทำให้เกิดความเผ็ดร้อน สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ทางยา โดยเชื่อกันว่าสารสำคัญดังกล่าวจะมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

รศ.สุพีชา วิทยเลิศปัญญา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “เภสัชจลนศาสตร์ของสาร Capsaicin

ในพริกขี้หนูสด และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพริกขี้หนูสดต่อน้ำตาลในเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดี” เพื่อพิสูจน์สรรพคุณของสาร

Capsaicin ในพริกขี้หนูว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้หรือไม่

รศ.สุพีชา กล่าวถึง Capsaicin ว่าพบมากที่สุดบริเวณรกของพริกขี้หนู วิธีในการวิจัยระยะแรกจะศึกษานำร่องในอาสาสมัคร 2

ราย เพื่อพิสูจน์ปริมาณที่เหมาะสมของสาร Capsaicin ในพริกขี้หนูที่มีผลทำให้ระดับน้ำตาลลดลง โดยใช้พริกขี้หนูขนาด 5 กรัม ผล

ปรากฏว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดลงอย่างเห็นได้ชัด จากนั้นจึงทดลองในอาสาสมัครจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็น 12 ราย โดยให้

อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งรับประทานพริกขี้หนูบรรจุในแคปซูลพร้อมกับน้ำตาลความเข้มข้นสูง อาสาสมัครอีกกลุ่มหนึ่งรับประทานแคปซูลเปล่า

เพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม จากนั้นจึงวัดระดับน้ำตาลในเลือดทุก 15 นาที ตั้งแต่เริ่มรับประทานยาเป็นเวลา

2 ชั่วโมง ผลปรากฏว่าระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัดในนาทีที่ 30 เป็นต้นไป โดยกลุ่มที่รับประทานพริกขี้หนูสดมีระดับ

น้ำตาลลดลงมากกว่ากลุ่มที่รับประทานแคปซูลเปล่า และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

รศ.สุพีชา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการวิจัยโดยให้กลุ่มอาสาสมัครที่รับประทานแคปซูลเปล่ามารับประทานพริกขี้หนูสด และเจาะเลือดวัด

ระดับอินซูลิน รวมทั้งวัดระดับ Capsaicin ในเลือดของอาสาสมัครกลุ่มที่รับประทานพริกขี้หนูสดที่บรรจุในแคปซูล ผลปรากฏว่าระดับ

อินซูลินในกลุ่มอาสาสมัครที่รับประทานพริกขี้หนูสดอยู่ในระดับคงที่ ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานพริกขี้หนูสดมีระดับอินซูลินลดลง แสดงให้

เห็นว่า Capsaicin จากพริกขี้หนูสดสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าพริกขี้หนูสดขนาด 5 กรัมมีคุณสมบัติในการ

ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ และสามารถกระตุ้นการหลั่งอินซูลินได้ ผลที่ได้น่าจะมาจากการที่ Capsaicin เข้าสู่ร่างกายและออกฤทธิ์

กระตุ้นการหลั่งอินซูลินนั่นเอง
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง