นักวิจัย มก. ออกแบบกังหันพลังน้ำต้นแบบ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552 09:42:10 น.
นักวิจัย มก. ออกแบบกังหันพลังน้ำต้นแบบ

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำพลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองลัดโพธิ์ จังหวัด

สมุทรปราการ มาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในประเทศได้สำเร็จ โดยสามารถออกแบบกังหันต้นแบบที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ ลดการนำเข้า

อุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศ และต่อยอดองค์ความรู้การผลิตกังหันประยุกต์ใช้กับประตูระบายน้ำของกรมชลประทานที่มีอยู่ทั่ว

ประเทศ เป็นพลังงานทดแทนอีกทางหนึ่ง

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เป็นประธานการแถลงข่าว เปิดตัวทีมนัก

วิจัย มก. ประสบความสำเร็จในการออกแบบกังหันพลังน้ำต้นแบบ เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำตามแนวพระราชดำริ ที่ประตูระบาย

น้ำคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชลิต ดำรงศักด์ อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมแถลงข่าว

รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มก. และผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านไฟฟ้าพลังน้ำ กล่าวว่า โครงการศึกษาศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ ในการนำพลังงานน้ำที่ระบายผ่าน

คลองมาใช้ประโยชน์ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นำมาสู่การออกแบบกังหันพลังน้ำต้นแบบติดตั้งที่ตอม่อท้าย

ประตูคลองลัดโพธิ์ เป็นต้นกำลังไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้สูงสุด 5.74 กิโลวัตต์  ซึ่งการผลิตชุดกังหัน

พลังน้ำนี้ใช้อุปกรณ์จากต่างประเทศเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนประกอบอื่นๆ ทีมนักวิจัย มก.เป็นผู้ผลิตขึ้นเองโดยใช้วัสดุภายใน

ประเทศ ซึ่งการผลิตชุดกังหันพลังน้ำสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประตูระบายน้ำของกรมชลประทานที่มีอยู่ทั่วประเทศ อาทิ  ประตู

ระบายน้ำบรมธาตุ โดยได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง มก. กับกรมชลประทานไปเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2552 ในโครงการนำ

ร่องศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของประตูระบายน้ำบรมธาตุด้านไฟฟ้าพลังน้ำ และการติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ประจำปี 2553 ซึ่งทีม

งานได้ทำการออกแบบและผลิตชุดกังหันพลังน้ำที่เหมาะสมกับกายภาพและการบริหารจัดการประตูระบายน้ำบรมธาตุ พร้อมติดตั้งชุด

กังหันผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนำร่องอย่างน้อย 4 ชุด เพื่อให้ได้กำลังการผลิตรวมกันไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ และเมื่อผลการพัฒนา

โครงการนำร่องสำเร็จก็จะขยายผลไปยังโครงการชลประทานต่างๆ ต่อไป

รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี หัวหน้าโครงการศึกษาฯ กล่าวว่า ทีมนักวิจัยได้ออกแบบชุดกังหันพลังน้ำต้นแบบที่สอดคล้องกับการบริหาร

จัดการประตูคลองลัดโพธิ์ มีประสิทธิภาพสูง สะดวกต่อการปฏิบัติงานและซ่อมบำรุง และมีราคาประหยัด คือ แบบหมุนตามแนวแกน

(Axial Flow) และแบบหมุนขวางการไหล (Cross Flow) โดยใบพัดต้นแบบที่วิเคราะห์และผลิตขึ้นแบบหมุนตามแนวแกน มีเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 2 เมตร และแบบหมุนขวางการไหลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 2.50 เมตร ที่ความเร็วน้ำออกแบบ 2.0 เมตร/

วินาที (Design Velocity) จะได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 5 กิโลวัตต์ ซึ่งชุดกังหันพลังน้ำต้นแบบทั้ง 2 จะประกอบและติดตั้งกับโครง

เหล็กที่ปรับขึ้นลงได้ที่ท้ายประตูคลองลัดโพธิ์ ใช้กังหันพลังน้ำเป็นต้นกำลังที่เชื่อมต่อกับเกียร์ทดรอบไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่

เหล็กถาวรที่บรรจุอยู่ภายในกล่องที่จมน้ำได้  โดยโครงเหล็กจะอยู่ในช่องใส่บานซ่อมบำรุง (Bulk head) ที่ตอม่อท้ายประตูคลองลัด

โพธิ์ เมื่อเดินชุดกังหันน้ำต้นแบบจะได้พลังงานไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ แล้วใช้ Rectifier เปลี่ยนเป็นกระแสตรงแล้วเชื่อมต่อเข้า

กับอุปกรณ์แปลงและควบคุมกระแสไฟฟ้า (Inverter & Controller) ซึ่งจะปรับแรงดันและความถี่เพื่อเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของ

การไฟฟ้านครหลวง โดยได้ทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุด 5.74 กิโลวัตต์ ซึ่งสูง

กว่าที่ได้วิเคราะห์และคำนวณออกแบบไว้ ทำให้มั่นใจได้ว่าการวิจัยและออกแบบชุดกังหันต้นแบบในครั้งนี้ สามารถจะนำไปขยายผลใน

การผลิตไฟฟ้าที่ประตูระบายของกรมชลประทานที่มีอยู่ทั่วประเทศได้

ทั้งนี้ องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมไฟฟ้า

และการเดินเรือ จากนักวิชาการของ มก. วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิจัยการนำพลังน้ำมาใช้

ประโยชน์ เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต โดยใช้ศักยภาพของกังหันลมเป็นต้นแบบความคิด
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง