กล้วยอบม้วน บ้านทำนบพัฒนาใต้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2553 10:06:53 น.
ณัฐพงศ์ (ศุภชัย) อรชร  /นครราชสีมา

นางพเยาว์ บำรุงศิลป์ ประธานกรรมการดำเนินโครงการกล้วยอบม้วน บ้านทำนบพัฒนาใต้ กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินโครงการมีทั้งหมด 32 คน  ซึ่งเดิมบ้านทำนบพัฒนาใต้ หมู่ 12 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ราษฎรประกอบอาชีพการเกษตร ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ มีฐานะยากจน และเมื่อประมาณปี 2543 กลุ่มแม่บ้านทำนบใต้พัฒนา ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานของกลุ่มผลิตกล้วยอบม้วนของสตรี จังหวัดหนองคาย ตามโครงการสัมมนาองค์กรสตรีระดับอำเภอ ซึ่งขณะนั้นกิ่งอำเภอพระทองคำยังไม่ได้แบ่งการปกครองออกจากอำเภอโนนไทย จากการศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีบ้านถนนหัก ได้เกิดแนวความคิดที่จะสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัว โดยการประชาสัมพันธ์สตรีที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันมารวมกลุ่มอาชีพแปรรูปกล้วย โดยสมาชิกก่อตั้งครั้งแรกจำนวน 10 คน ประกอบกับในหมู่บ้านมีวัตถุดิบประเภทกล้วยมาก จึงนำเอาความรู้จากการศึกษาดูงานมาทดลองแปรรูป โดยใช้กล้วยในท้องถิ่นมาแปรรูปในลักษณะการลองผิดลองถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ รสชาติและนำมาจำหน่ายในท้องตลาด แต่ในระยะแรกการผลิตยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องการควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ รสชาติ เพราะสมาชิกในกลุ่มยังขาดความรู้ เทคนิคในการแปรรูป จึงได้ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือในแต่ละด้าน  ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในชนบทควบคู่กับการทำเกษตรกรรม จากเดิมเป็นการผลิตเพื่อใช้สอยในครอบครัว โดยใช้วัตถุดิบทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาที่ได้รับการสั่งสมและถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้สอยในครอบครัว ต่อมามีการส่งเสริมฝึกอบรมจากหน่วยงานราชการ ทำให้อุตสาหกรรมในครัวเรือนขยายเป็นอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดย่อม และมีบทบาทสำคัญในการสร้างงานสร้างรายได้ ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างกว้างขวางพร้อมกับนำเข้าเงินตราต่างประเทศในรูปการส่งออกเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการประกอบอุตสาหกรรมของท้องถิ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการสำรวจอุตสาหกรรมในครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2542 มีผู้ประกอบการจำนวน 1.2 ล้านครัวเรือน เพิ่มจากปี 2538 ร้อยละ 21.5 ทำให้ปริมาณผลผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีจำนวนมาก หากการดำเนินการผลิตแบบต่างคนต่างผลิต ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนจะส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการตลาด ดังนั้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้มีศักยภาพทางการตลาด โดยเน้นภาพลักษณ์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมีช่องทางการจำหน่ายและมีส่วนแบ่งการตลาดที่สมดุล

"โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างเป็นจุดขายของตนเอง จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับโครงการต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัว และธุรกิจชุมชนในชนบทมาโดยตลอด สำหรับแนวทางการดำเนินงานตาม "โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของกระทรวงอุตสาหกรรมจะมี 2 ลักษณะคือ ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจเดิมให้ยั่งยืนและสร้างธุรกิจใหม่ โดยใช้กลยุทธ์ในการนำเอกลักษณ์เด่นของผลิตภัณฑ์และแหล่งผลิต ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วัตถุดิบในท้องถิ่น มาสร้างจุดเด่นให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ช่วยให้ตลาดผลิตภัณฑ์ในชนบทมีศักยภาพในระยะยาว ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจในชุมชนมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

การดำเนินงานโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" นี้มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการดังนี้ 1.มุ่งมั่นให้กลุ่มราษฎรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพดีและสามารถจำหน่ายได้ 2.มุ่งมั่นให้กลุ่มราษฎรมีความสามารถในการบริหารจัดการเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันจนเกิดธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชนแบบยั่งยืน (พึ่งตนเองได้) 3.มุ่งมั่นให้กลุ่มราษฎรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในตัวผลิตภัณฑ์และในธุรกิจที่ดำเนินการ

ส่วนขั้นตอนการผลิตกล้วยอบม้วน สำหรับวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย 1.ตู้อบ 2.ไม้ทับ 3.กล้วยอบม้วน 4.เกลือไอโอดีน 5.น้ำ 6.ถุงพลาสติก สำหรับวิธีทำ 1.บ่มกล้วยให้สุกเสมอกัน 2.คัดเลือกผลที่ดี ขนาดใหญ่และสวย 3.ปอกกล้วยเป็นผลและผ่าครึ่ง 4.นำกล้วยที่ผ่าแช่น้ำเกลือนาน 10-20 นาที 5.นำกล้วยมาทับไม้ทับแล้วจัดรูปทรง 6.เรียงกล้วยใส่ถาดเพื่อเข้าเตาอบ 7.นำเข้าเตาอบใช้ไฟ 100 องศานาน 3 ชั่วโมง 8.นำกล้วยออกจากเตาอบทำกล้วยให้คืนตัว 12 ชั่วโมง เพื่อให้กล้วยนุ่ม 9.นำกล้วยมาม้วนเข้ากล่อง ซีล ติดสติ๊กเกอร์ เพื่อรอจำหน่าย ต้นทุนการขายกล้วยอบม้วน 1 กล่องใหญ่ 17 ชิ้น ราคาขายส่งกล่องละ 18 บาท ราคาขายปลีกกล่องละ 20 บาท กล้วยกล่องเล็ก 8 ชิ้น  ราคาขายส่งกล่องละ 8 บาท ราคาขายปลีกกล่องละ 10 บาท การได้รับการรับรองจาก อย. อยู่ในระหว่างการพิจารณา สำหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเก็บได้นาน 1 เดือน ตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมี 3 ชนิด คือ กล้วยอบม้วน, กล้วยกวน, กล้วยปาปริก้า

นางพเยาว์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันนี้ปรากฏว่าความต้องการของตลาดในด้านผลิตภัณฑ์กล้วยอบม้วนมีมากไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงได้จัดตั้งแม่บ้านเกษตรบ้านทำนบพัฒนาใต้ กิ่งอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา และได้มีการไปดูงานเกี่ยวกับการผลิตกล้วยอบม้วนที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และมีกลุ่มแม่บ้านถนนหัก ตำบลหนองหอย กิ่งอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้เป็นกลุ่มแรก และได้มีการฝึกสอนการทำผลิตภัณฑ์จากกล้วยให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำนบพัฒนาใต้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »