ปลูกไผ่หวาน3ไร่ทำนา15ไร่รายได้ปีละค่อนล้าน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2553 10:54:38 น.
ธนภัทร ภัคสกุลวงศ์/นครสวรรค์

พื้นที่การเกษตรของ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ส่วนใหญ่จะใช้ไปเพื่อการทำนาปีและนาปรัง อันเนื่องมาจากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีน้ำเพื่อการเกษตรอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี เกษตรกรบางรายทำนา 2 ปี 5 ครั้ง ที่บ้านฤกษ์สำราญ หมู่ 12 ต.ด่านช้าง ก็เหมือนพื้นที่ในตำบลอื่นๆ จากสภาพของดินดี สภาพแวดล้อมดี น้ำดี และการจัดการที่ดี จึงทำให้ปัญหาการผลิตนั้นแทบจะไม่มีให้เห็น

คุณสำราญ ทรัพย์อยู่ เกษตรกรวัย 57 ปี ทำการเกษตรเคียงบ่าเคียงไหล่กับ คุณแฉล้ม ทรัพย์อยู่ ภรรยาวัยเดียวกัน จนสามารถส่งบุตร-ธิดา 2 คน เรียนจบปริญญาตรีสาขานิติศาสตรบัณฑิต และอีกคนหนึ่งจบปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการไฟฟ้า และได้ทำงานเป็นหลักแหล่งทั้งคู่ ได้อาศัยพื้นที่ที่เป็นมรดกตกทอดเพื่อการทำการเกษตร 20 ไร่ จึงแบ่งเอาไว้สำหรับปลูกบ้าน 1 ไร่ และขุดสระอีก 1 ไร่ พื้นที่อีก 18 ไร่ ใช้ในการทำนาปีและนาปรังมาโดยตลอด ในอดีตก็ทำนาเหมือนกับชาวนาทั่วๆ ไป พอเห็นแมลงในนาซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นศัตรูข้าวหรือไม่ก็จะพ่นสารเคมีทันที บางครั้งพอเห็นชาวนาข้างเคียงพ่นยาก็พ่นตามโดยไม่มีเหตุผลอื่นประกอบ

จนกระทั่งเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา คุณภานุวัฒน์ ทิพย์ตา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลด่านช้าง ได้นำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนเข้ามา จึงได้รวบรวมสมาชิกที่หัวไวใจสู้รวม 20 คน ตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนขึ้น โดยมีตนเองเป็นประธานศูนย์ฯ ใช้หลักการผลิตสินค้าเกษตรดีที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน (GAP) จึงได้เรียนรู้กระบวนการทำนาตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวด้วย ทุกกระบวนการผลิตสมาชิกจะร่วมกันคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ผ่านแปลงศึกษา 1 แปลง อาทิ เรียนรู้การเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง การถอนข้าวปน ศึกษาระบบนิเวศวิทยาในนาข้าวที่แท้จริง ใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมี ฯลฯ โดยมีเป้าหมายในการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีปีละ 4 พันไร่ เพื่อนำไปสู่ชุมชนที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและเหมาะสมกับพื้นที่มากกว่า จนทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนกว่า 1 แสนบาท ปัจจุบันสมาชิกทุกคนสามารถเป็นวิทยากรการเกษตรได้ทุกคนทุกขั้นตอน

คุณสำราญ กล่าวต่อไปว่า ในพื้นที่ทำนาดังกล่าวจะทำนาปีเป็นพันธุ์ กข 31 และสุพรรณบุรี 3 ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 650 กก. ผลผลิตรวม 9.75 ตัน ส่วนนาปรังใช้พันธุ์ กข 31 เพียงอย่างเดียว ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 700 กก. ผลผลิตรวม 10.5 ตัน เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมดจะขายให้สมาชิก และเกษตรกรทั่วไปราคาถังละ 200 บาท เฉพาะสมาชิกของศูนย์ข้าวจะใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีปีละ 4-5 ตัน ถ้าปีใดได้เมล็ดพันธุ์ดีมากเกินความต้องการก็จะส่งขายไปต่างตำบลและต่างอำเภอที่เป็นเครือข่าย เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรทั่วไป การทำนาปีและนาปรังทำให้มีรายได้ 216,000 บาท

ต่อมาได้ทำการศึกษาและดูงานเกี่ยวกับการปลูกไผ่หวานจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จด้านนี้ จนมีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี จึงได้ตัดสินใจปรับพื้นที่ท้ายแปลงนา 3 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับลำคลอง สาธารณะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ไปเพื่อการปลูกไผ่หวานโดยเลือกซื้อพันธุ์ดีจากเกษตรกรที่รู้จักกันมาปลูก ช่วงเดือนแรกๆ ก็จะต้องดายหญ้าบ้างเพื่อไม่ให้คลุมกอไผ่ จนกระทั่งกอไผ่อายุได้ 8 เดือนหรือได้ลำไผ่ 6-7 ต้น ทรงพุ่มก็จะคลุมแปลงปลูกทั้งหมดก็จะควบคุมหญ้าได้เป็นอย่างดี จากนั้นก็จะเห็นหน่อไผ่เริ่มโผล่จากดินให้เราตัดได้ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้จะตัดหน่อไผ่วันเว้นวัน ส่งขายตลาดภายในหมู่บ้านราคา กก.ละ 15-20 บาท ราคาหน่อไผ่จะสูงในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน เพราะช่วงนี้จะได้หน่อไผ่น้อยกว่าปกติ ส่วนหน้าฝนจะมีหน่อไผ่ป่าออกมามาก จึงทำให้ราคาหน่อไผ่หวานถูกอยู่ที่ กก.ละ 8 บาท ก็จะนำไปทำหน่อไม้ดองเพื่อขายในราคา

กก.ละ 20 บาท การปลูกไผ่ไม่มีปัญหาด้านโรคและแมลง เพียงแต่ต้องดูแลรักษาในช่วงหน้าแล้งที่มีราคาดีด้วยการใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 จำนวน 50 กก. ด้วยการหว่านไปพร้อมกับปุ๋ยคอก 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง และสูบน้ำจากลำคลองเข้าไปในแปลงก็จะตัดหน่อไม้ไปขายได้

นายมานพ จอมปัญญาเลิศ เกษตรอำเภอบรรพตพิสัย กล่าวว่า คุณสำราญ ทรัพย์อยู่ ถือว่ามีความโดดเด่นในการทำนาและการปลูกไผ่หวาน และเป็นแกนนำทางด้านการเกษตรในหมู่บ้านแทบทุกเรื่อง จึงเป็นกำลังสำคัญต่องานส่งเสริมการเกษตรเป็นอันมาก จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานศูนย์ข้าวชุมชน สมาชิก อบต. กรรมการศึกษา ร.ร.วัดวงฆ้อง กรรมการวัดวงฆ้อง กรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาบรรพตพิสัย ประกอบกับคุณภานุวัฒน์ ทิพย์ตา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนั้น ก็เป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งเกาะติดพื้นที่ จึงทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเข้าใจการทำงานซึ่งกันและกันกับเกษตรกร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.08-7573-5239 หรือ 08-7842-2854

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »