โรงเรียนบ้านน้ำแคม : ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนในฝัน ในการนำความรู้คู่คุณธรรม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- ศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553 10:16:42 น.

สภาพพื้นที่ผ่านขุนเขาและเส้นทางคดเคี้ยว ภูเขาสลับซับซ้อน และป่าไม้ประเภทป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่รวก ไม้เต็ง และประดู่ ฯลฯ กว่าจะมาถึงพื้นที่ราบลุ่มซึ่งเป็นที่ทตั้งของชุมชนบ้านน้ำแคม อำเภออท่าลี่ จังหวัดเลย ตำบลเล็กๆ แห่งนี้ ๖ หมู่บ้าน แต่มีวัดถึง ๘ แห่ง บ่งบอกความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในดินแดนที่แม้จะไกลแห่งนี้ ด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มและใกล้แหล่งน้ำ จึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำทำ ทำสวน ไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้

แม้บริเวณนี้จะมีชื่อเสียงเรื่องพืชผลทางเศรษฐกิจ ใน ๑ ตำบลมีนับ ๑๐ ผลิตภัณฑ์ และหัตถกรรมพื้นบ้านที่ไม่เป็นรองใคร ไม่ว่าจะเป็นชุดเก้าอี้รับแขก ผ้าตีนจก ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าตาม่องสองตะกรอที่ล้วน มีความสวยงามและละเมียดละไม แต่กระนั้นก็ยังไม่ภูมิใจ เท่ากับการมีสถานศึกษาที่จะปลูกฝังคุณธรรมความดี เพื่อลูกหลานอันเป็นที่รักสักแห่งให้เป็นที่ไว้วางใจของพ่อแม่ได้อย่างแท้จริง

ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาโอบอ้อม เด็กๆ เติบโตในสภาพแวดล้อม เหมาะอย่างยิ่งที่จะรองรับการปลูกฝังคุณธรรม...โรงเรียนบ้านน้ำแคม จึงเป็นเหมือนคำตอบของ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนในฝัน ในการนำความรู้คู่คุณธรรมของคนในชุน...

แม้ว่าบริเวณของโรงเรียนจะค่อนข้างกว้าง แต่กลับรักษาความสะอาดดีมาก นอกจากสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว โรงเรียนยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมแก่นักเรียน อาทิ การสนับสนุนให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ศึกษาหลักธรรมพื้นฐาน มงคลชีวิต ๓๘ ประการ และได้เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ทั้งโรงเรียน ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

การสวดมนต์ไหว้พระทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ จนได้รับรางวัลในการประกวดสวดบททำนองสรภัญญะทั้งในดับอำเภอ และระดับภูมิภาค

โครงการธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษา มีการส่งเสริมให้ฟังการบรรยายธรรมในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยได้นิมนต์พระเดชพระคุณพระประสิทธิ์วรญาณ เจ้าอาวาส วัดโพนขำ บ้านปากขาง รองเจ้าคณะอำเภอท่าลี่ มาเทศน์สอนธรรมะสัญจรในโรงเรียน ตามโครงการครูพระสอนศิลธรรม และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาหลักธํรรมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดจะเข้าสอบธรรมศึกษาระดับชั้นตรี โท และเอก เป็นประจำทุกปี

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษาหลักธรรม ทั้งครูอาจารย์และนักเรียนได้รับชมเรื่องราวธรรมจากวีซีดี เช่น เรื่องกฎแห่งกรรม ผลการกระทำผิดศิลทั้ง ๕ ข้อ ได้แก่ โทษของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักขโมย ประพฤติผิดในกาม พูดโกหก และดื่มสุราเมรัย มีพได้ชัดเจน มีทั้งแสงสีและเสียงหน้าสะพรึงกลัว นอกจากนี้ยังมีหมวดปกิณกะธรรม นิทานชาดก การ์ตูนธรรมะ พุทธประวัติ ภาพสวรรค์ และผลบุญจากการทำความดีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีให้ชมในรายการโทรทัศน์ทั่วไป

โครงการเข้าค่ายปฎิบัติธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมที่โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียง และมีความเชี่ยวชาญในการอบรมคุณธรรม ได้ให้ความรู้และเทคนิคในการอบรมสั่งสอน ซึ่งการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมจะใช้เวลาประมาณ ๒-๓ วัน

โครงการมารยาทไทย มีการส่งเสริม พัฒนาให้บุคลากรและนักเรียนได้รู้จักการทำความเคารพบุคคลต่างๆ ตามสถานการณ์ ให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลฃเทศะ ทำให้ผู้พบเห็นประทับใจในกิริอยาที่อ่อนหวาน

กิจกรรมที่เน้นในเรื่องของระเบียบวินัย จนก่อให้เกิดโครงการ "การสร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม นำมารยาทฟไทย ร่วมใจถวายในหลวง" ซึ่งเน้นกิจกรรมที่นำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๓ ในระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๔๙ โดยใช้กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นต้นแบบในการพัฒนา ใช้ชื่อกลุ่มนี้ว่า "ผึ้งน้อยค่อยสร้างคุณธรรมประจำโรงเรียน"

"กิจวัตรประจำวันที่โดดเด่นน่าสนใจ คือ นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียนทุกคาบเรียน อ่านหนังสือธรรมะสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยนักเรียนจะเลือกเรื่องที่ตนเองชอบและมีความสนใจใคร่รู้ นอกจากนี้ยังมีการบันทึกความดี โดยปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักในการทำความดีของตนเอง และความดีของคนรอบข้าง กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอน

แม้ในระยะแรกของการดำเนินงาน ครูอาจารย์หลายท่านยังไม่มีประสบการณ์ และขาดความรู้เรื่องคำสอนในพระพุทธศาสนา แต่เมื่อได้ศึกษาจากสื่อวีซีดี จานดาวธรรม หนังสือธรรมะต่างๆ มากครั้งเข้า ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น

ที่มาของเนื้อหา : สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น  ๒๕๔๘
โครงการส่งเสริมการปลุกกระแสและพัฒนาแหล่งเรียนรู้คุณธรรมในสถานศึกษา
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »