ชีวิตกับความหวังใหม่ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดระยอง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 09:09:34 น.
"7 ปี กับการสร้างโอกาส ช่วยชาติ ช่วยสังคม"

สำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนตามกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งจะให้ความคุ้มครองแก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยประสบอันตราย ทั้งเนื่องจากการทำงาน และไม่เนื่องจากการทำงาน ในรูปของการให้รักษาพยาบาลและเงินทดแทนการขาดรายได้ นอกจากจะให้ความคุ้มครองดังกล่าวแล้ว สำนักงานประกันสังคมยังรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้าง ที่ประสบอันตรายจากการทำงานให้นายจ้าง เป็นเหตุทำให้เป็นผู้พิการ สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขอีกด้วย

จากจำนวนลูกจ้างที่อยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนสำนักประกันสังคมจำนวน 7,939,923 ราย ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานจำนวนไม่น้อยที่ต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วน หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สำนักงานประกันสังคม โดยกองทุนเงินทดแทน ได้ตระหนักและรู้ถึงความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างที่ประสบอันตรายจนทำให้สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพ จนเป็นทุพพลภาพ จึงได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานขึ้น ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการ 2 แห่ง คือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เพื่อให้การดูแลและบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน แก่ลูกจ้าง ที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง แก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 7 ปี ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 12 หมู่ 2 ซอย 8 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งรับผิดชอบลูกจ้างผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และเขตจังหวัดในภาคตะวันออกอีก 8 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว สำหรับผลการดำเนินงานในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา (ปี 2546-2553) มีลูกจ้างเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และฝึกอาชีพ รวมทั้งสิ้น 1,707 ราย โดยเมื่อสิ้นสุดการฟื้นฟูฯ แล้วได้กลับเข้าที่ทำงานกับนายจ้างเดิม 260 ราย นายจ้างใหม่ 39 ราย และกลับไปประกอบอาชีพอิสระ 102 ราย ตลอดระยะที่ผ่านมา ศูนย์ฟื้นฟูฯ ได้พัฒนางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ ในการทำงานแบบครบวงจร คือ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ด้านอาชีพ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูด้านจิตใจและสังคม รวมทั้ง รับการฟื้นฟูแบบองค์รวมเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูฯ อย่างครบถ้วน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมการฟื้นฟูฯ สามารถกลับไปทำงานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระ ตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน

เนื่องในวันครบรอบ 7 ปีของการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูฯ ภาคตะวันออก ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรฯ ให้แก่ ผู้เข้าร่วมการฟื้นฟูฯ ที่จบหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน เช่น งานช่างโลหะ งานสิ่งประดิษฐ์ งานตัดเย็บเบื้องต้น งานคอมพิวเตอร์ งานอิเล็กทรอนิกส์ และงานช่างยนต์ เป็นต้น มีผู้สำเร็จการฝึกอาชีพทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ แบ่งเป็นหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน 13 คน และหลักสูตรฝึกอาชีพ 13 คน รวมผู้เขารับวุฒิบัตรจำนวน 26 คน

และในหนึ่งผู้ที่ได้รับมอบโล่รางวัลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ดีเด่นประจำปี 2553 คือ นายประสิทธิ์ สะอาด ชายหนุ่มวัย 44 ปี เป็นชาวจังหวัดศรีษะเกษ ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี อดีตพนักงานบริษัทจันทบุรีพารา แฟคทอรี่ ย้อนกลับไปเมื่อ 3 ปีก่อน คุณประสิทธิ์ เล่าให้ฟังว่า "ได้รับอุบัติเหตุจากการปฎิบัติงาน ขณะขึ้นไปอัดน้ำยาไม้ยางพาราบนหลังคา เกิดพลัดตกลงมาที่พื้นด้านล่าง ส่งผลให้หลังกระแทกกับพื้นอย่างแรงจนทำให้แขนและขา หัก เป็นอัมพาต ครึ่งตัว ซึ่งตอนเกิดเหตุใหม่ๆ รู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง และหมดกำลังใจ...แต่ด้วยความมานะและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในชีวิตและโชคชะตา ทำให้คุณประสิทธิ์ ผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมาได้ คุณประสิทธิ์เล่าให้ฟังว่า ได้ตัดสินใจเข้ารับฟื้นฟูฯ ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังใหม่ที่ช่วยให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การฝึกอาชีพ และการฝึกให้ดำเนินชีวิตด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาที่รับการฟื้นฟูฯนั้น ในภาคเช้าจะเรียนด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ และภาคบ่ายจะทำกายภาพบำบัด เป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลา 3 ปี คุณประสิทธิ์กล่าวว่า หลังจากจบการฝึกอาชีพแล้ว ผมจะทำไปทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่งคิดจะเปิดร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆ ที่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งเป็นบ้านเกิด และในระหว่างที่ผมอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ นี้ ผมจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่ามากที่สุด ปัจจุบันได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ ร่วมกับเพื่อนๆ เช่น เล่นกีฬา เทเบิ้ลเทนนิส เปตอง และเล่นดนตรีนับว่าสถานที่นี้ได้เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และได้รู้จักกับเพื่อนใหม่และคิดว่ายังมีคนพิการเหมือนกัน หรือแย่กว่าเขายังไท้อต่ออุปสรรค ทำให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต เพราะที่ผ่านมาคิดมาโดยตลอดว่า ขาดโอกาสในทุกๆด้านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน รายได้แต่ผมไม่เคยท้อแท้สิ้นหวัง เพระผมได้กำลังใจจากเพื่อนๆที่ประสบปัญหาเดียวกัน"

นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความมานะบากบั่น อดทนไม่ย้อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงแล้ว คุณประสิทธิ์ ยังเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสุภาพเรียบร้อย ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆ ได้รับเลือกให้เป็นประธานหอพักและเคยได้รับเหรียญทองในการแข่งขันประเภททีมในงานกีฬาครบรอบวันพระราชสมภพสมเด็จย่าปี 2552 ที่ดอยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส ในงานการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ สองแควเกมส์ ที่จังหวัดพิษณุโลก อีกด้วย

สุดท้ายนี้คุณประสิทธิ์ยังฝากให้ "ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน หรือผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพไม่ต้องกลัวอย่าวที่คิด ศูนย์ฟื้นฟูฯ ให้ความรู้ ความรัก ความอบอุ่น พร้อมนำความรู้ออกไปสู่สังคมภายนอกอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จึงขอขอบคุณ สำนักงานประกันสังคมที่ให้โอกาสนี้"

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสำนักงานประกันสังคมที่ได้ดูแลผู้ประกันตนให้สมกับที่เป็นสถานที่สร้างความหวัง สร้างชีวิตใหม่อีกครั้งให้กับผู้ทุพพลภาพของระบบประกันสังคมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ว่า "พิการเพียงร่างกาย แต่ไม่ไร้ความ สามารถ ศูนย์ฟื้นฟูฯ สร้างโอกาส ช่วยชาติ ช่วยสังคม"

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »