นายกฯ อบจ.โคราช พัฒนาศูนย์เรียนรู้สนองพระราชดำริฯ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 00:00:46 น.

นครราชสีมา/ น.พ.สำเริง แหยงกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เป็นศูนย์ฯ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เดิมทีเป็นศูนย์ที่รกร้างว่างเปล่า เมื่อตนได้มีโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งนายก อบจ.นครราชสีมา ก็ได้ขอใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องเป็นศูนย์ที่รกร้าง จึงได้จัดเสริมงบประมาณลงไปพัฒนาประมาณ 5 ล้านบาท เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์ได้ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ดูงาน และเป็นศูนย์ที่จะสาธิตเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์สำหรับฝึกอบรมบ่มคน เป็นแหล่งฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเล็งเห็นว่า อบจ.มีภารกิจหน้าที่ที่ทำสำคัญประการหลักๆ อยู่ประการหนึ่งคือ เรื่องของการเกษตร การส่งเสริมอาชีพของพี่น้องประชาชนคนโคราช เพราะปัญหาที่พบส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่จะเดินทางเข้าไปหางานทำในกรุงเทพฯ เพื่อหวังว่าจะร่ำรวยเงินทอง โดยละทิ้งอาชีพเกษตรกร หรือบางครั้งประชาชนยังไม่มีความเข้าใจคำว่า "พอเพียง" อย่างถ่องแท้

ดังนั้นเราจึงได้มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ที่ดินว่างเปล่าของ อ.บัวลาย ที่มีผู้ใจบุญบริจาคให้ประมาณ 60 ไร่ ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้จะประกอบไปด้วยที่พัก ห้องประชุม ศูนย์สาธิตด้านการเกษตร ที่พร้อมจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน หรือผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แห่งนี้ที่ผ่านมาได้มีการเปิดให้ประชาชน เกษตรกร ผู้นำชุมชน ได้เข้ามาเรียนรู้หลายรุ่น เพราะที่นี่จะมีตัวอย่างด้านการทำการเกษตร พืชไร่ มีตัวอย่างการเลี้ยงสุกร ไก่ ปลา โดยปลาที่นำมาเลี้ยงในบ่อสาธิต ก็จะเป็นปลาเศรษฐกิจ อาทิ ปลานิล ปลาดุก เพราะปลาเหล่านี้เป็นปลาเศรษฐกิจที่สามารถนำไปจำหน่ายได้เป็นรุ่นๆ ตามความเจริญเติบโต แปลงเกษตร โรงผลิตปุ๋ย โรงสีข้าว

ปัจจุบันศูนย์ฯ มีความสมบูรณ์และพร้อมเพรียงที่จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่พี่น้องประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น รวมไปถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการจะเข้ามาศึกษาหาความรู้สามารถรองรับคณะได้มากถึง 100 คน ภายในบริเวณศูนย์จะมีโรงครัว โรงอาหาร ศูนย์สาธิต ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์จำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตของทางศูนย์ฯ จะเห็นได้ว่าศูนย์ฯแห่งนี้ได้ดำเนินงานเป็นกระบวนการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างแท้จริง ซึ่งจะแตกต่างจากศูนย์อื่นๆ ที่ อบจ.นครราชสีมาสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หรือศูนย์จัดการขยะรีไซเคิล ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งธุรกิจ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา หรือแม้แต่ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ศูนย์แต่ละศูนย์นั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปตามความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์นั้นๆ แต่สำหรับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง จะเน้นการส่งเสริมความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เน้นความพอเพียงในการทำการเกษตร เน้นการหารายได้อย่างพอเพียง ดังนั้นทางศูนย์จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา กลุ่มบัณฑิต ที่ขณะนี้ทางศูนย์ได้รับบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตคืนถิ่นของ อบจ.นครราชสีมา จำนวน 40 คน เข้ามาศึกษาเรียนรู้และอยู่กินพักค้างแรมที่ศูนย์ฯ เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อที่จะให้บัณฑิตในโครงการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาท้องถิ่นหรือถิ่นฐานบ้านเกิดของบัณฑิตต่อไป และโครงการต่อจากนี้เราจะได้นำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน (อมก.) เข้ามาเรียนรู้ในคราวต่อไปอีกเช่นกัน

ปัจจุบันอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.บัวลาย มีศักยภาพและความพร้อมสมบูรณ์ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจด้านการเกษตร และในอนาคตเราจะผลักดันศูนย์ฯ แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานจังหวัดต่างๆ หรือ อบจ.อื่นๆ ที่จะเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวความคิด การดำเนินงานภายในศูนย์ หรือกระบวนการจัดระบบ เราพร้อมและยินดีที่จะให้ทุกหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่ เรามีห้องประชุม ห้องเรียนรู้ที่ทันสมัย มีที่พัก และที่สำคัญที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบูรณาการด้านความคิดได้เป็นอย่างดี รวมถึงเราจะพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งฝึกอบรมที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของหน่วยงานราชการต่างๆ ที่สนใจด้านการเกษตร หรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็สามารถมาใช้สถานที่แห่งนี้ได้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »