'สุเทพ'ด่ายับเดรัจฉาน'ดึงฟ้าต่ำ' กราบบังคมทูลขอทำหน้าที่ต่อ

17 เม.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.25 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กล่าวปราศรัยบนเวทีมวลมหาประชาชน สวนลุมพินีว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมได้ให้ทีมกฎหมาย เข้ายื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาการนำเอกสารมาเข้าชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มอีก 15 วันแล้ว...อ่านต่อ

ข่าวเลือกตั้ง'57ทั้งหมด »
ข่าวเลือกตั้ง'57 ทั้งหมด »

การปรับเพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 17 มกราคม 2550 14:40:12 น.

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับเงินเดือนครูเอกชน  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  แล้วมีมติดังนี้

1. อนุมัติในหลักการให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อเพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2548 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในวงเงิน 743,384,200 บาท โดยให้กระทรวงศึกษาธิการขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง

2. เนื่องจากการอุดหนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนเอกชน มีผลผูกพันงบประมาณแผ่นดิน  จึงเห็นควรให้ตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการคลัง  (กรมบัญชีกลาง)  สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด  รวมทั้งความจำเป็นในการอุดหนุนโรงเรียนเอกชน  และเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐจะให้การอุดหนุนโรงเรียนเอกชนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  โดยคำนึงถึงยอดรวมค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเอกชนเรียกเก็บจากนักเรียนนอกเหนือจากค่าเล่าเรียนด้วย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 16 มกราคม 2550--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง