การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 18:15:08 น.

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินของรัฐเกี่ยวกับเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ  ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2548  ที่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินของรัฐไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

กระทรวงการคลังรายงานว่า  คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินของรัฐได้รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. ได้กำหนดขอบเขตการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินอื่นของทางราชการ  นอกจากสถานที่ราชการและรถยนต์ราชการของสำนักงานในต่างประเทศ

2. ได้กำหนดคำนิยามของคำว่า “สถานที่ราชการ” และ “ ทรัพย์สินของทางราชการ”

3. ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ  นอกจากสถานที่ราชการและรถยนต์ราชการของสำนักงานในต่างประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ/หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติด้วย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง