การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 4 กรกฎาคม 2550 10:37:07 น.

คณะรัฐมนตรีรับทราบการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

กระทรวงมหาดไทยได้จัดฝึกอบรมตามโครงการ “ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2550” ขึ้น เพื่อสร้างวิทยากรแม่ไก่ไปจัดตั้งและฝึกอบรมชุดปฏิบัติการขยายผลระดับตำบล/ชุมชน  ออกไปขยายผลให้แก่ อสพป. และประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   โดยการรณรงค์ให้มี อสพป. ให้เป็นผู้ขยายผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน  แบ่งการฝึกอบรมฯ ออกเป็น 13 รุ่นตามศูนย์การฝึกอบรมฯ ในภูมิภาคระหว่างวันที่ 31 มีนาคม — 30 พฤษภาคม 2550 สรุปผลการฝึกอบรมฯ ได้ดังนี้

1. การฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว  สามารถสร้างวิทยากรแม่ไก่ที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตอาสาได้จำนวน 6,277  คน  ออกไปฝึกอบรมเพื่อสร้างชุดปฏิบัติการขยายผลระดับตำบล จำนวนประมาณ 45,000 คน เพื่อลงพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน รณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการสมัครเป็น อสพป. ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของประชากร  หรือ ไม่น้อยกว่า 15 ล้านคน ภายในเดือนกันยายน 2550

2. อสพป. มีหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาการเมืองการปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตยฯ ในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้

2.1  เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ให้เกิดความ “ถูกต้อง  เป็นธรรม  เป็นไทย”  เทิดไท้องค์ราชัน  เพื่อให้ประชาชนในระดับฐานรากมีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย

2.2 เป็นผู้รณรงค์สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน  ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.3 เป็นผู้รณรงค์สร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  อันจะนำไปสู่การเป็น “หมู่บ้าน/ชุมชน ประชาธิปไตยร่วมใจเลือกคนดี ปลอดจากการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง เฉลิมพระเกียรติ”

3. การสมัครเป็น อสพป. ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถสมัครเข้าเป็น อสพป. ได้ผ่านเว็บไซต์ www.democracythailand.com หรือ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ  และสำนักงานเขต  ทุกแห่ง รวมทั้งวิทยากรแม่ไก่ระดับจังหวัด  กรุงเทพมหานคร อำเภอ/กิ่งอำเภอ และเขต  ตลอดจนชุดปฏิบัติการขยายผลระดับตำบลและชุมชนในพื้นที่

4. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ กระทรวงมหาดไทยได้จัดวางระบบการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานไว้ ดังนี้

4.1 การติดตามด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ซึ่งเป็นระบบ Internet  Online ทั่วโลก คนไทยทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ www.democracythailand.com  ซึ่งจะสามารถรายงานยอด อสพป. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ของกรุงเทพมหานคร  จังหวัด อำเภอ/กิ่งอำเภอ และเขต  ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และมีระบบ Call Center เพื่อเปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.2 การติดตามประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและการบูรณาการการตรวจติดตามผล  ระหว่างคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์  และคณะอนุกรรมการวิชาการ ออกตรวจติดตามให้คำแนะนำการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่

4.3 เชิญสื่อมวลชนจัดทำข่าวจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น  เป็นรูปธรรมชัดเจนสามารถเป็นแบบอย่างให้พื้นที่อื่นได้ เพื่อเผยแพร่ให้ทราบทั่วไป

5. การเผยแพร่เอกสารสรุปคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ที่ได้มีคำวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

สำหรับผลความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งของวิทยากรแม่ไก่ระดับจังหวัด  กรุงเทพมหานคร อำเภอ/กิ่งอำเภอ  เขต  และชุดปฏิบัติการขยายผลระดับตำบล  รวมทั้ง อสพป. ตลอดจนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน จะสรุปผลการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กรกฎาคม 2550--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง