"สมชัย"เผย30เม.ย.กกต.ถกรัฐกำหนดวันเลือกตั้ง คาดวันเลือกตั้งเร็วสุด20ก.ค.

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า การหารือกับพรรคการเมือง ในวันที่ 22 เมษายน กกต.จะนำข้อสรุปที่ได้คุยกับหน่วยงานด้านความมั่นคงไปนำเสนอต่อพรรคการเมือง และจะรับฟังความเห็นว่าแต่ละพรรคมีข้อเสนออย่างไร จากนั้นกกต.ก็จะนำข้อมูลที่ได้จากการหารือนั้นมาประมวลว่าวันเลือกตั้งที่เหมาะสมน่าจะเป็นวันใด...อ่านต่อ

ข่าวเลือกตั้ง'57ทั้งหมด »
ข่าวเลือกตั้ง'57 ทั้งหมด »

แผนแม่บทการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) พ.ศ. 2551-2553

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 11 กรกฎาคม 2550 10:01:41 น.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม)  เป็นประธาน ที่เห็นชอบหลักการแผนแม่บทการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) พ.ศ. 2551-2553  โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับไปปรับชื่อแผนแม่บทการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) พ.ศ. 2551-2553 เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) พ.ศ. 2551-2553  และให้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 2 และความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย  ทั้งนี้ มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ 2  ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

สาระสำคัญของแผนแม่บทการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) พ.ศ. 2551-2553 โดยสรุปรวม 3 ประเด็น ดังนี้

แผนงานที่ 1  การเตรียมความพร้อมสังคมไทยเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเตรียมความพร้อมประกอบด้วยคู่สมรสใหม่ พ่อ แม่ ครอบครัว ญาติ พี่เลี้ยงเด็กที่อยู่ที่บ้าน ชุมชน กลุ่มแกนนำ อาสาสมัคร องค์กรพัฒนาเด็กในชุมชน และประชาชนทั่วไป

แผนงานที่ 2 การพัฒนาผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ที่ปฏิบัติงานที่สถานรับเลี้ยงเด็ก และอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในชุมชน  โดยการเสริมสร้างศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กรูปแบบการจัดประชุมสัมมนา และฝึกอบรม

แผนงานที่  3 การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ กระบวนการในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-6 ปี) ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ ผู้ดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเห็นความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และกระบวนการในการพัฒนาเด็ก

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 กรกฎาคม 2550--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง